Comissions de treball

Les comissions de treball es troben formades per col·legiats/as que, de forma desinteressada i voluntària, es reuneixen per a aprofundir, abordar i contribuir en el camp de l'acció del Treball Social. 

REGLAMENTACIÓ:


Segons els estatuts del Col·legi, el TÍTOL V estableix:

De les comissions i grups de treball

Article 57.

Composició i organització

Amb la finalitat d'integrar a la major part de els/as col·legiats/as en les activitats del Col·legi, es crearan una sèrie de comissions per àrees específiques de treball. Aquestes comissions seran obertes i qualsevol col·legiat podrà adscriure's a elles. Estaran coordinades per un membre de la Junta de Govern o es podrà realitzar una delegació d'aquesta responsabilitat, si la Junta així ho decideix. El seu número, composició i competències estarà determinat a cada moment per les necessitats o objectes susceptibles d'estudi o resolució. Podran establir-se de forma virtual quan es compten amb els mitjans electrònics necessaris per a dur-les a terme, tenint la mateixa validesa que les presencials. Quan durant tres sessions consecutives no s'aconseguisca el quòrum de la meitat més un dels seus membres, la comissió considerarà la seua dissolució. Si finalment no prospera la seua continuïtat, ho comunicarà a la Junta de Govern passant les seues competències a aquesta.

Article 58.

Podran proposar la creació de comissions de treball:

a) La Junta de Govern.

b) Qualsevol membre del Col·legi, donat suport per un número no inferior a quatre col·legiats/as, sol·licitant-lo per escrit a la Junta de Govern. En cas de negativa d'aquesta, podrà proposar-ho a l'Assemblea General.

Article 59.

Són funcions d'aquestes comissions:

a) Assessorar la Junta de Govern quan aquesta ho sol·licite.

b) Desenvolupar plans de treball professionals o informes específics de la seua àrea de treball.

c) Proposar iniciatives a la Junta de Govern. d) Presentar en les Assemblees Generals propostes que han d'incloure en l'ordre del dia.

e) Informar l'Assemblea General dels treballs realitzats.Les comissions i grups es regiran per l'article 57 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant i per la següent reglamentació:

. - La creació d'una comissió o grup de treball serà per acord de la Junta de Govern, prèvia petició escrita de, almenys, 4 col·legiats/as.

 . - La Junta de Govern pot acordar la supressió d'una comissió o grup de treball quan:

S'estiga sense activitat durant un període de, almenys, 6 mesos.
A petició de dos terços dels membres de la comissió o grup, sempre que el número que reste de components siga inferior a 4.
Quan les comissions no complisquen amb la seua obligació de:
Elevar a la Junta de Govern els acords que adopten per a la seua aprovació.
Reunir-se com a mínim amb caràcter trimestral presencial o virtualment.
Elaborar una memòria anual de la seua activitat, que serà incorporada a la memòria anual del Col·legi.
Presentar una previsió d'ingressos i despeses, per a incloure-ho en el pressupost general del Col·legi que s'elabora anualment.
. - La Junta de Govern serà la competent per a intervenir i resoldre quants conflictes puguen sorgir en el funcionament de les comissions i grups de treball.

-Els components de cada comissió només podran representar al col·legi en actes i reunions institucionals quan els siga concedit expressament per la junta aquesta funció, estant obligats a traslladar a la Junta de Govern un informe posterior dels temes i decisions tractats en aquestes.

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ DE TREBALLCOMISSIONS ACTIVES:

Comissió de mediació

Grup de treball en prevenció d’emergències

Comissió de Perits

Comissió d'igualtat

Comissió deontològica

Comissió d’Educació

Grup de treball sobre Models de Serveis Socials

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info