Carta de serveis

Versió aprovada per la Junta de Govern el 6 d'abril de 2016

1. Presentació

El Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, d'ara endavant COL·LEGI, posa a disposició dels col·legiats, així com de la ciutadania, esta CARTA DE SERVEIS amb la finalitat de donar a conèixer els serveis que presta, en un clar compromís amb la qualitat en la nostra gestió.

2. Dades identificatives i finalitats

El COL·LEGI és una Corporació de Dret Públic de caràcter representatiu de la professió, emparada per la llei i reconeguda per l'Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats.

El COL·LEGI integra en el seu àmbit territorial a les persones que posseeixen la titulació de Diplomats Universitaris en Treball Social, Assistents Socials i Graduats en Treball Social, en exercici professional i a les persones que, posseint l'esmentada titulació, desitgen voluntàriament incorporar-se al mateix.

Són finalitats essencials del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant:

 • L’ordenació de l'exercici de l'activitat professional en l’àmbit de la seua competència i d'acord amb l'establit per les lleis.
 • La representació institucional exclusiva de la professió en el seu àmbit territorial i la defensa dels interessos professionals.
 • La promoció, observança i salvaguarda dels principis jurídics, ètics i deontològics.
 • La formació permanent dels col·legiats.
 • Vetllar per l'adequat nivell de qualitat del servei que presta la professió a la societat i per la protecció dels consumidors i usuaris.

3. La base de la nostra actuació

Per tal d’aconseguir les seues finalitats, el COL·LEGI actua des del compromís amb la representació de la professió de Treballador Social i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats, proporcionant el suport i els recursos necessaris per a l'adequat desenvolupament de l'exercici professional com garantia dels drets de la ciutadania. En recolzem en:

 • Respecte del Codi Deontològic de la Professió, els principis dels Drets Humans i la Justícia Social.
 • Enfocament centrat en la persona.
 • Gestió emmarcada en els principis ètics de transparència i legalitat.
 • Compromís amb la qualitat, la innovació i el servei.
 • Coordinació amb la resta de Col·legis Oficials i organismes, tant públics com privats, a través de les seues diferents vies de comunicació i plataformes.

4. Normativa que regeix el Col·legi Oficial

 • Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 (article 36).
 • Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals.
 • Codi Deontològic de la Professió de Diplomat en Treball Social. Aprovat en Assemblea General dels Col·legis Oficials de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials en la seu sessió extraordinària del 9 de juny de 2012.
 • Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, art. 49.22.
 • Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, amb les seues modificacions posteriors, en els seus preceptes bàsics.
 • Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana; el Decret 4/2002, de 8 de gener, pel qual es va aprovar el Reglament de Desenvolupament de l'esmentada Llei 6/1997.
 • Reial Decret 174/2001, de 23 de febrer, pel qual es van aprovar els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials.
 • Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant (Resolució del 30 d'octubre de 2014).

5. Serveis

Els serveis que ofereix el COL·LEGI són de diferent índole, centrats especialment en els serveis d’atenció al col·legiat.

5.1. Serveis a professionals col·legiats:

5.1.1. Servei de gestió administrativa:

 • Acollida i informació col·legial.
 • Gestió de tràmits de col·legiació/precol·legiació i expedients.
 • Emissió de certificats de col·legiació, abonament de quotes i altres.

5.1.2.-Servei d’informació:

 • Informació i difusió de notícies i assumptes d’interès professional.
 • Enviament del butlletí informatiu col·legial.

5.1.3.-Servei de promoció del coneixement i formació continua:

 • Recepció i posada a disposició dels col·legiats de publicacions científiques de l’àmbit del Treball Social i les Ciències Socials.
 • Préstec de llibres i publicacions del fons bibliogràfic del Col·legi.
 • Biblioteca virtual.
 • Organització de cursos, tallers, jornades i seminaris sobre temes d’interès per a la professió.
 • Informació i orientació en formació.
 • Difusió d'ofertes formatives externes d’interès professional.
 • Informació i assessorament sobre el Grau en Treball Social i l’adaptació al mateix dels Diplomats.

5.1.4.-Servei de foment de l'ocupació:

 • Rastreig, classificació i difusió d'ofertes d'ocupació públiques i privades adequades al perfil de Treball Social.
 • Exploració de noves fonts d'ocupació per treballadors socials.
 • Torn de perits.
 • Registre de mediadors.
 • Grup de suport a la cerca activa d'ocupació.
 • Grup de suport a la preparació d'oposicions.

5.1.5.-Servei d'assessorament professional i legal:

 • Resposta professional a les consultes relacionades amb el Treball Social i el seu exercici, especialment les relatives al Codi Deontològic.
 • Es donarà des del propi COL·LEGI o bé a través del servei jurídic del Consell General del Treball Social i de l’assessoria jurídica i legal externa.

5.1.6.-Altres serveis:

 • Connexió a Internet a través de wifi.
 • Sala de lectura i estudi.
 • Comissions de treball.
 • Descomptes i avantatges en empreses amb les quals hi haja convenis de col·laboració.
 • Cobertura a través del segur de responsabilitat civil professional.

5.2.-Serveis per la ciutadania:

 • Acollida i informació relativa a la professió.
 • Informació relativa a professionals segons la legislació vigent.
 • Participació a través del sistema de suggeriments i queixes.
 • Possibilitat de participació en accions formatives que siguen considerades d’interès no exclusiu de la professió o els col·legiats.
 • Posada en contacte amb professionals.
 • Facilitació de professionals qualificats per la realització de treballs.
 • Lloguer de sala per realitzar accions formatives.

6. Compromisos de qualitat

6.1. Enquesta de satisfacció:

Anualment, es realitza entre els col·legiats una enquesta de satisfacció sobre les diferents activitats i serveis del COL·LEGI. Els seus resultats són estudiats per la Junta de Govern i es comuniquen als col·legiats. També s’avalua l'eficàcia i satisfacció de totes les activitats realitzades pel COL·LEGI amb els seus col·legiats, per tal de millorar-les.

6.2. Bústia de suggeriments:

La nostra web www.cotsalacant.es en la secció Contacte compta amb un bústia de suggeriments on col·legiats i ciutadans poden presentar els suggeriments, propostes i aportacions que consideren d’interès per millorar els serveis i programes del COL·LEGI.

6.3. Protecció de dades:

El COL·LEGI aplica una política de protecció de dades conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal. La recollida i tractament de les dades personals que es faciliten tindran com a finalitat contactar i donar resposta a la petició i informar sobre els serveis que ofereix aquest COL·LEGI. Tot açò a través de qualsevol mitjà  de comunicació, fins i tot electrònic. El COL·LEGI ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat de les dades personals que ens faciliten. El COL·LEGI manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les dades personals.

6.4. A més a més:

 • L’atenció es prestarà de manera presencial, telefònica i per correu electrònic, oferint totes les possibilitats.
 • Els tràmits de col·legiació es realitzaran en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud, excepte que el futur col·legiat demane el contrari. Les activitats que es programen es comunicaran amb una antelació de dues setmanes com a mínim, a excepció dels casos on, per la seua urgència, no siga possible.
 • Quan s’envie informació important, s’enviaran recordatoris via correu electrònic.
 • Facilitar totes les gestions i informació a través de la web.

7. Drets dels col·legiats

Els drets i deures dels col·legiats figuren en els Estatuts del COL·LEGI.

7.1. Són drets dels col·legiats:

 1. Exercir la professió amb plena llibertat, dins del marc jurídic, deontològic i estatutari.
 2. Participar en la gestió corporativa i, per tant, exercir el dret de petició, el de vot i el d’accés als càrrecs directius, a través dels procediments i amb els requisits estatutàriament establits.
 3. Recaptar i obtenir del Col·legi Professional l’assistència i protecció que puga necessitar per al correcte exercici professional, així com quan considere lesionats els seus drets professionals o col·legials.
 4. Participar, dins del respecte a la resta de col·legiats, de l’ús dels béns i serveis del COL·LEGI, en les condicions estatutàriament establides.
 5. Ser informat de l’actuació professional i social del Col·legi Professional mitjançant butlletins, guies, anuaris i altres publicacions.
 6. Beneficiar-se de les activitats i serveis comuns d’interès per als col·legiats de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i de prevenció.
 7. Obtenir la protecció del Col·legi Professional en l'ús i manteniment del secret professional.
 8. Altres drets reconeguts en la legislació i normativa vigent.

7.2. Són deures dels col·legiats:

 1. Exercir la professió d'acord amb l’ètica professional.
 2. Ajustar la seu actuació professional a les exigències legals i estatutàries de l’organització col·legial i sotmetre's als acords adoptats pels diferents òrgans col·legials.
 3. Comparèixer davant els òrgans col·legials quan hi siguen requerits, especialment en els processos electorals.
 4. Satisfer les quotes i altres pagaments corporatius, ordinaris o extraordinaris, d'acord amb l'establit en els Estatuts particulars del COL·LEGI. Els professionals jubilats no hauran de pagar les quotes.
 5. Notificar al COL·LEGI qualsevol acte d'intrusisme professional per tal que adopte les mesures necessàries.
 6. Portar amb la màxima lleialtat les relacions amb el COL·LEGI i amb la resta de col·legiats.
 7. Mantindre el secret professional, sense perjudici de les comunicacions interprofessionals encaminades al correcte tractament dels casos.
 8. Cooperar amb la Junta de Govern i facilitar informació en els assumptes d’interès professional quan siga necessari, així com en els casos que els col·legiats consideren oportú.
 9. Comunicar al COL·LEGI els canvis de residència o domicili professional, així com les dades personals d’interès professional per facilitar la comunicació per via ordinària o electrònica.
 10. Altres deures que deriven dels Estatuts del COL·LEGI o de les prescripcions jurídiques, ètiques o deontològiques vigents a cada moment.

8. Mecanismes i modalitats de participació. Grups de treball de col·legiats.

Els col·legiats podran formar part de l'estructura col·legial participant en l'Assemblea General amb veu i vot. A més tindran la possibilitat de formar part de la Junta de Govern del COL·LEGI o bé dels grups de treball o Comissions de treball. Estes comissions són promogudes pel COL·LEGI, creant grups d'experts en diferents matèries que es reuneixen amb l'objectiu de crear espais de reflexió i intercanvi d'idees entre professionals, recolzar i assessorar a la Junta de Govern per millorar la intervenció social i proposar canvis en les polítiques socials. Així mateix, es crearan grups de treball per cobrir necessitats específiques dels col·legiats, grups autogestionats i coordinats pel COL·LEGI per a la consecució d’objectius comuns.

També poden existir comissions territorials per facilitar la descentralització de les activitats del COL·LEGI i per acostar els seus serveis als col·legiats residents en les poblacions més allunyades de la seu del COL·LEGI.

9. Sistema de queixes i reclamacions

El COL·LEGI compta amb un sistema de gestió de queixes i reclamacions. Els col·legiats o ciutadans que desitgen formular una reclamació o queixa poden fer-ho utilitzant l’imprès normalitzat que el COL·LEGI posa a disposició de les persones interessades, o bé redactant un escrit amb: nom i cognoms, document d’identificació, signatura, adreça i telèfon o correu electrònic de contacte.

Les reclamacions podran fer-se arribar al COL·LEGI per la via que més convinga a l’interessat: correu electrònic, fax, correu postal o de forma presencial. El COL·LEGI contestarà de forma adequada i amb la major celeritat possible, procurant respectar un termini de 30 dies hàbils a partir de la recepció de la reclamació. Este termini de contestació no podrà ser superior, si escau, als sis mesos.

10. Contacte amb el Col·legi

Pots contactar amb el Col·legi en horari d’atenció al públic:

 • Administració: alic.adm@cgtrabajosocial.es
  Dimarts, dimecres i divendres de 10 a 14 hores.
 • Dinamització col·legial: gestionalicante@cgtrabajosocial.com
  Dimarts de 10:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:30 h. Dijous i divendres de 17:00 h a 20:30 h, prèvia cita.
 • Gerència: alicante@cgtrabajosocial.es
  De dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h. Dimecres de 17:00 h a 20:00 h, prèvia cita.
 • Via telefònica/fax:
  Telèfon 96 521 47 63
  Fax: 96 521 01 71
 • De forma presencial:
  Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant
  C/ General Elizaicin nº 9, entl. C.P. O3013 Alacant
 • També pots consultar la nostra pàgina web: www.cotsalacant.es i el nostre facebook: Colegio Trabajo Social Alicante
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info