Carta de serveis

Versió aprovada per la Junta de Govern el 6 d'abril de 2016

1. Presentació


El Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, d'ara en avant COL·LEGI, posa a la disposició de els/as col·legiats/as així com de la ciutadania aquesta CARTA DE SERVEIS amb la finalitat de donar a conèixer els serveis que presta, en un clar compromís amb la qualitat en la nostra gestió.

2. Dades identificatives i finalitats


El COL·LEGI és una Corporació de Dret Públic de caràcter representatiu de la professió, emparada per la Llei i reconeguda per l'Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats.

El COL·LEGI integra en el seu àmbit territorial als qui posseeixen la titulació de Diplomats Universitaris en Treball Social, Assistents Socials i Graduats en Treball Social, en exercici professional i als qui posseint l'esmentada titulació desitgen voluntàriament incorporar-se a aquest.

Són finalitats essencials del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant:

L'ordenació de l'exercici de l'activitat professional en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que s'estableix per les lleis.
La representació institucional exclusiva de la professió en el seu àmbit territorial i la defensa dels interessos professionals.
La promoció, observança i salvaguarda dels principis jurídics, ètics i deontològics.
La formació permanent de els/as col·legiats/as.
Vetlar per l'adequat nivell de qualitat del servei que presta la professió a la societat i la protecció de els/as consumidors/as i usuaris/as.


3. Des d'on actuem


El COL·LEGI per a aconseguir les seues finalitats actua des del compromís amb la representació de la professió de Treballador/a Social i la defensa dels interessos professionals de els/as col·legiats/as, proporcionant el suport i els recursos necessaris per a l'adequat desenvolupament de l'exercici professional com a garantia dels drets de la ciutadania. Recolzant-se en:

Respecte del Codi Deontològic de la Professió, els principis dels Drets Humans i la Justícia Social.
Enfocament centrat en la persona.
Gestió emmarcada sota els principis ètics de transparència i legalitat.
Compromís amb la qualitat, la innovació i el servei.
Coordinació amb la resta de Col·legis Oficials i organismes, tant públics com privats, a través de les seues diferents vies de comunicació i plataformes.


4. Normativa que regeix al col·legi oficial


Constitució Espanyola de 27 de Desembre de 1978 (article 36).
Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals.
Codi Deontològic de la Professió de Diplomat en Treball Social. Aprovat en Assemblea General de Col·legis Oficials de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials en la seua sessió extraordinària el 9 de Juny de 2012.
Llei orgànica 1/2006, de 10 d'Abril, de Reforma de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de Juliol, art. 49.22.
Llei 2/1974, de 13 de Febrer, de Col·legis Professionals, amb les seues modificacions posteriors, en els seus preceptes bàsics.
Llei 6/1997, de 4 de Desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana; el Decret 4/2002, de 8 de Gener, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de l'esmentada Llei 6/1997.
Reial decret 174/2001, de 23 de Febrer, pel qual s'aproven els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials.
Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant (Resolució del 30 d'Octubre de 2014).
5. Serveis
Els serveis que ofereix el COL·LEGI són de diferent índole, centrant-se el gruix dels serveis en l'atenció al col·legiat/a.

5.1. Serveis a professionals col·legiats/as:


5.1.1. Servei de gestió administrativa:


Acolliment i informació col·legial.
Gestió de tràmits de col·legiació i expedients.
Emissió de certificats de col·legiació, abone quotes i altres.


5.1.2.-Servei d'informació:


Informació i difusió de notícies i assumptes d'interès professional.
Enviament de butlletí informatiu col·legial.


5.1.3.-Servei de foment del coneixement i formació contínua:


Recepció i posada a la disposició de els/as col·legiats/as publicacions científiques de l'àmbit del Treball Social i les Ciències Socials.
Préstec de llibres i publicacions del fons bibliogràfic del Col·legi.
Biblioteca virtual.
Plataformes de formació virtual.
Organització de cursos, tallers, jornades i seminaris de temes d'interès per a la professió.
Informació i orientació en formació.
Difusió d'ofertes formatives externes d'interès per a el/la professional.
Informació i assessorament sobre el Grau en Treball Social i l'adaptació al mateix de els/as Diplomats/as.
5.1.4.-Servei de foment de l'ocupació:
Rastreig, classificació i difusió d'ofertes d'ocupació públiques i privades adequades per al perfil de Treball Social.
Exploració de noves fonts d'ocupació per a treballadors/as socials.
Torn de perits.
Registre de mediadors.


5.1.5.-Servei d'assessorament professional i legal:


Resposta professional a les consultes relacionades amb el Treball Social i el seu exercici, especialment les relatives al Codi Deontològic.
Es donarà des del propi COL·LEGI, o bé a través del servei jurídic del Consell General del Treball Social i de l'assessoria jurídica i legal externa.


5.1.6.-Altres serveis:


Connexió a Internet a través de wiffi.
Sala de lectura i estudi.
Comissions de treball.
Descomptes i avantatges en empreses amb les quals se signen convenis de col·laboració.
Cobertura a través de l'assegurança de responsabilitat civil professional.
5.2.-Serveis dirigits a la ciutadania:
Acolliment i informació relativa a la professió.
Informació relativa a professionals segons legislació vigent.
Participació a través del sistema de suggeriments i queixes.
Possibilitat de participació en accions formatives que siguen considerades d'interès no exclusiu de la professió o la **colegiatura.
Posada en contacte amb professionals.
Facilitació de professionals qualificats per a realització de treballs.
Lloguer de sala per a realitzar accions formatives.


6. Compromisos de qualitat


6.1. Enquesta de satisfacció:


Anualment es realitza entre els/as col·legiats/as una enquesta de satisfacció sobre les diferents activitats i serveis del COL·LEGI. Els seus resultats són estudiats per la Junta de Govern i difosos entre els/as col·legiats/as. Així mateix, s'avalua l'eficàcia i satisfacció de totes les activitats realitzades des del COL·LEGI per als seus col·legiats/as, establint-se posteriorment accions de millora a aquestes.

6.2. Bústia de suggeriments:


La nostra web www.cotsalacant.es en la secció Contacte compta amb una bústia de suggeriments on col·legiats/as i ciutadans/as poden presentar els seus suggeriments, propostes i aportacions que consideren d'interès per a la millora dels serveis i programes del COL·LEGI.

6.3. Protecció de dades:


El COL·LEGI aplica una política de protecció de dades conforme a la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal. La recollida i tractament de les dades personals que es faciliten tindran com a finalitat contactar donar resposta a la petició i informar sobre els serveis que ofereix aquest COL·LEGI, a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic. El COL·LEGI ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a evitar l'alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que es faciliten. El COL·LEGI manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les dades personals.

6.4. A més:


L'atenció es prestarà de manera presencial, telefònica i per correu electrònic, oferint totes les possibilitats a la persona.
Els tràmits de col·legiació es realitzaran en un termini màxim de 20 dies hàbils des que es va formalitzar la sol·licitud, excepte petició en contrari per el/la col·legiat/a.
Les activitats que es programen s'enunciaran amb una antelació de dues setmanes mínim, a excepció en els casos que per la seua urgència no siga possible.
Una vegada enviada informació important, s'enviaran recordatoris via e-mail.
Facilitar totes les gestions i informació a través de la web.


7. Drets de els/as col·legiats/as


Els drets i deures de els/as col·legiats/as s'arrepleguen en els Estatuts del COL·LEGI.

7.1. Són drets de els/as col·legiats/as:


Exercir la professió amb plena llibertat, dins del marc jurídic, deontològic i estatutari.
Participar en la gestió corporativa i, per tant, exercir el dret de petició, el de vot i el d'accés als llocs i càrrecs directius, a través dels procediments i amb els requisits estatutàriament establits.
Recaptar i obtenir del col·legi professional l'assistència i protecció que puga necessitar per al correcte exercici professional, així com quan considere lesionats els seus drets professionals o col·legials.
Participar, dins del respecte als altre col·legiats/as, de l'ús i gaudi dels béns i serveis del COL·LEGI en les condicions estatutàriament establides.
Ser informat de l'actuació professional i social del col·legi professional mitjançant butlletins, guies, anuaris i altres publicacions.
Beneficiar-se de les activitats i serveis comuns d'interès per a els/as col·legiats/as de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i de prevenció.
Obtenir la protecció del col·legi professional en l'ús i manteniment del secret professional.
Qualssevol altres drets que els siguen reconeguts en la legislació i normativa vigent.


7.2. Són deures dels col·legiats/as:


Exercir la professió d'acord amb l'ètica professional.
Ajustar la seua actuació professional a les exigències legals i estatutàries de l'organització col·legial i sotmetre's als acords adoptats pels diferents òrgans col·legials.
Comparèixer davant els òrgans col·legials quan siguen requerits per a això, especialment en els processos electorals.
Satisfer les quotes i altres càrregues corporatives, ordinàries o extraordinàries, d'acord amb el que s'estableix en els Estatuts particulars del COL·LEGI. Els/as professionals jubilats/as estaran exempts de l'abonament de les quotes.
Notificar al COL·LEGI qualsevol acte d'intrusisme professional perquè aquest adopte les mesures necessàries en la seua evitació.
Portar amb la màxima lleialtat les relacions amb el COL·LEGI i amb els altre col·legiats/as.
Guardar el secret professional, sense perjudici de les comunicacions interprofessionals encaminades al correcte tractament dels casos.
Cooperar amb la Junta de Govern i facilitar informació en els assumptes d'interès professional en què se'ls sol·licite, així com en aquells altres que els/as col·legiats/as consideren oportú.
Comunicar al COL·LEGI els canvis de residència o domicili professional, així com aquelles dades personals d'interès professional, que faciliten la comunicació per via ordinària o electrònica.
Qualssevol altres deures que deriven dels Estatuts del COL·LEGI o de les prescripcions jurídiques, ètiques o deontològiques vigents a cada moment.


8. Mecanismes i modalitats de participació. Grups de treball de col·legiats/as.


Els/as col·legiats/as podran formar part de l'estructura col·legial participant en l'Assemblea General amb veu i vot, a més tindran la possibilitat de formar part de la Junta de Govern del COL·LEGI o bé dels grups de treball o Comissions de treball. Aquestes comissions són promogudes pel COL·LEGI, creant grups d'experts/as en diferents matèries, que es reuneixen amb l'objectiu de crear espais de reflexió i intercanvi d'idees entre professionals, donar suport i assessorar la Junta de Govern per a la millora de la intervenció social i proposar canvis en les polítiques socials. Així mateix, es compta amb grups de treball sorgits per a cobrir necessitats específiques de els/as col·legiats/as que s'autogestionen, coordinats pel COL·LEGI, per a la consecució de finalitats comunes.

També poden donar-se les comissions territorials per a facilitar la descentralització de les activitats del COL·LEGI i acostar els seus serveis a aquells col·legiats residents en les poblacions més allunyades a la seu del COL·LEGI.

9. Sistema de queixes i reclamacions


El COL·LEGI compta amb un sistema de gestió de queixes i reclamacions. Tot col·legiat/a o ciutadà/al fet que desitge formular una reclamació o queixa pot realitzar-la utilitzant l'imprès normalitzat que el COL·LEGI posa a la disposició de les persones interessades, o bé realitzant un escrit en el qual figure almenys: nom i cognoms, document d'identificació, signatura, adreça i telèfon o mail de contacte.

Les reclamacions podran fer-se arribar al COL·LEGI per la via que més convinga al/ a la interessat/a: e-mail, fax, correu postal o de forma presencial. El COL·LEGI contestarà de forma adequada i amb la major celeritat possible, procurant que es duga a terme dins dels 30 dies hàbils següents a la recepció de la reclamació. Aquest termini de contestació no podrà ser superior si escau als sis mesos.

10. Contacte amb el col·legi


Pots contactar amb el Col·legi en horari d'atenció al públic:

Administració: administracion@cotsalacant.es

Formació: formacion@cotsalacant.es

Gerència: gerencia@cotsalacant.es

Via telefònica:
Telf. 96 521 47 63

De forma presencial:
Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant
C/ Pintor Murillo 27-29 entl. Alacant 03540.
També pots consultar la nostra pàgina web: www.cotsalacant.es i en el nostre facebook: Col·legi Treball Social Alacant

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info