Coneix el teu Col·legi

El Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant és una corporació de dret públic de caràcter representatiu de la professió de Treball Social, emparat per la llei i reconegut per l'Estat i la Comunitat Autònoma Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats i les seues funcions publiques i privades.

Són finalitats essencials del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials d'Alacant:

 1. L’ordenació de l'exercici de l'activitat professional;
 2. La representació exclusiva de la professió en el seu àmbit territorial;
 3. la vigilància de l'exercici professional i l'observança dels principis jurídics, ètics i deontològics i la formació permanent dels col·legiats;
 4. La defensa dels interessos professionals dels col·legiats.

Correspon al Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials d'Alacant l'exercici de les següents funcions:

 1. Ostentar la representació que establisquen les lleis per al compliment de les seues finalitats.
 2. Exercir les funcions que les Administracions Públicas li encomanen i col·laborar amb estes mitjançant la realització d'estudis, emissió d'informes, elaboració d'estadístiques i altres activitats relacionades amb les seues finalitats que puguen ser-li sol·licitades o decidisca formular per pròpia iniciativa, així com informar els projectes de Llei i disposicions de qualsevol altre rang que es referisquen a les condicions de l'exercici de la professió.
 3. Promoure l’acció associada d'individus, grups i comunitats afectats per una problemàtica social a fi d'aconseguir la seu participació activa per transformar la seua situació.
 4. Participar en els Consells i Organismes consultius de les Administracions Públiques del seu corresponent àmbit territorial en matèries de competència de la professió.
 5. Col·laborar amb les universitats en l’elaboració dels plans d'estudi, sense perjudici del principi d’autonomia universitària, i, si escau, informar les normes d’organització dels centres docents corresponents a la professió, mantenint contacte permanent amb els mateixos, així com preparar la informació necessària per facilitar l’accés a l'activitat professional dels nous professionals.
 6. Ostentar en el seu àmbit territorial la representació i defensa de la professió davant les Administracions Públiques, Institucions públiques i privades, Tribunals i particulars, amb legitimació per ser part en tots els litigis que afecten als interessos professionals, i exercitar el dret de petició conforme a llei, sense perjudici del que disposa la legislació sobre Col·legis Professionals.
 7. Facilitar als Tribunals, conforme a les lleis, la relació de col·legiats que puguen ser requerits per intervenir com a perits en els assumptes judicials, o designar-los per sí mateixos, segon procedisca.
 8. Regular i ordenar l'activitat professional dels col·legiats en el àmbit de les seues competències, vetllant per l’ètica i dignitat professional i pel correcte respecte dels drets dels particulars i exercir la facultat disciplinària en l'ordre professional i col·legial.
 9. Regular i organitzar activitats i serveis comuns d’interès pels col·legiats de caràcter cultural, assistencial i de previsió, contribuint al seu sosteniment econòmic amb els mitjans necessaris.
 10. Procurar l’harmonia i col·laboració entre els col·legiats i impedir la competència deslleial entre ells.
 11. Perseguir i denunciar l'intrusisme professional i la il·legalitat en l'exercici de la professió, en els terminis establits per les lleis.
 12. Intervenir mitjançant conciliació o arbitratge en els assumptes entre col·legiats per motius professionals a petició dels mateixos.
 13. Establir, en el seu àmbit, barems d'honoraris de caràcter merament orientatiu.
 14. Encarregar-se del cobrament de les percepcions, remuneracions o honoraris professionals quan el col·legiat ho sol·licite lliurement i expressament, en els casos en que el Col·legi tinga creats els serveis adequats.
 15. Informar en els procediments judicials o administratius en els quals es discutisquen honoraris professionals.
 16. Visar, a la seua petició, els treballs professionals dels col·legiats. El visat no comprendrà els honoraris ni la resta de condicions contractuals, la determinació de les quals es deixa al lliure acord de les parts.
 17. Organitzar cursos o altres activitats per la formació professional dels col·legiats.
 18. Respectar i exigir als col·legiats l'observança de la legislació vigent i el compliment dels Estatuts professionals i, si escau, dels Reglaments de Règim Interior del Col·legi, així com les normes i decisions que els òrgans col·legiats adopten en matèria de la seua competència.
 19. Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar les aportacions econòmiques dels col·legiats.
 20. Verificar i, si escau, exigir el compliment del deure de col·legiació, en els terminis establits per les lleis.
 21. Exercir les funcions que puguen redundar en benefici dels interessos professionals dels col·legiats i de la professió en general.

Són òrgans de govern del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant:

 • Assemblea General.
 • Junta de Govern.

La Assemblea General està composta per la Presidenta i resta de membres de la Junta de Govern del Col·legi i per tots els col·legiats presents i legalment representats, i és el òrgan suprem del Col·legi. Els seus acords i resolucions vàlidament adoptats obliguen a tots els col·legiats, inclosos els que voten en contra de les mateixes, s'abstinguen o es troben absents.
La Junta de Govern és l’òrgan col·legial representatiu i executiu al que correspon el govern i administració del Col·legi, amb subjecció a la legalitat vigent i als Estatuts Col·legials.
Tal com s'estableix en els estatuts els membres de la Junta de Govern no reben cap tipus de remuneració pel seu càrrec.

 

Actual composició de la Junta de Govern.

 

Càrrec Nom
Presidenta Mª Dolores Soler Aznar
Vicepresidenta Mª Teresa López Baeza
Secretaria Mª del Remedio Pérez Baeza
Tresorera Mª Isabel Andrés Herce
Vocal Susana Pujadas Orus
Vocal Mercedes Sirvent Moya
Vocal Raquel Martínez Cortinas
Vocal Belén López Guillem

 

En l’Assemblea del 10 de gener de 2016, va ser aprovat el pla de treball per 2017.

El pla de treball del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant per 2016 suposa la continuïtat de la proposta plantejada per la candidatura de la Junta de Govern per a la legislatura 2015-2019. Assumim la responsabilitat i el compromís d'impulsar un projecte per enfortir l'estructura i el funcionament del Col·legi, adaptant-lo a les exigències del nostre col·lectiu professional, a les necessitats de les persones i als desafiaments de la situació actual.

 

L'equip de treball del COTSA està format per tres professionals, dos d'elles treballadores socials i una tècnica en administració.

Sara Sola

Sara Sola Casanova. 
Gerència.
gerencia@cotsalacant.es

foto

Natalia Pérez Chazarra.
Formació i dinamització col·legial
formacion@cotsalacant.es

foto

Delfina Sánchez Subiza.
Secretària i Administració
administracion@cotsalacant.es

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info