REGISTRE DE PROFESSIONALS DE TREBALL SOCIAL EN EXERCICI LLIURE

La finalitat del registre de professionals del treball social en l'exercici lliure és la de difondre informació sobre col·legiats/as en exercici lliure de la professió, posant a la disposició d'entitats públiques i privades, associacions, fundacions, professionals d'altres disciplines i ciutadans en general, un llistat actualitzat de professionals i/o empreses de treball social.
 
Per a això, el Col·legi facilitarà a través del seu web un llistat de professionals col·legiats/as en exercici lliure de la professió per a la seua consulta i contacte.
 
El registre s'emmarca com un servei del Col·legi pel que la pertinença al mateix serà gratuïta i exclusiva per a col·legiats/as.
 
El registre  s'actualitzarà de manera trimestral i es publicarà en la pàgina web del col·legi perquè qualsevol persona, empresa, associació o entitat puga contractar serveis, sent el/la client qui decideix al fet que professional desitja contractar.
 
El Col·legi no intervindrà en cap procés de selecció del professional que es requerisca, sent la seua funció l'informar i posar a la disposició de qualsevol entitat i/o persona el present registre, així com vetlar per una correcta praxi i ètica professional.
 
 
Terminis:
 
Podran donar-se d'alta en el registre les persones col·legiades que acrediten els requisits exigits. Aquests terminis es *abriran tant per a noves persones com per a aquelles persones que ja estan inscrites,que hauran de renovar la seua alta en el registre cada trimestre.
 
Dates de presentació de sol·licituds:
 
Primer trimestre: de l'1 al 20 de gener de l'any en curs.
 
Segon trimestre: de l'1 al 20 d'abril de l'any en curs.
 
Tercer trimestre: de l'1 al 20 de juliol de l'any en curs.
 
Quart trimestre: de l'1 al 20 d'octubre de l'any en curs.
 
 
 
Comunicació: L'admissió o rebuig de les sol·licituds es comunicarà  a les persones interessades per email en un termini de tres dies hàbils des de la finalització del termini de cada trimestre
 
Al·legacions: s'obrirà un termini de tres dies hàbils a partir del dia de l'enviament de la notificació.
 
Llistat definitiu: es penjarà en la web com a màxim una setmana després del tancament del periode d'al·legacions. Aquest llistat haurà de contindre de cada professional:
 
Nom complet
Núm. de col·legiat/a domicili
 social
Contacte: pàgina web i correu electrònic.
Especialitat o àmbit d'actuació.
Breu referència curricular
El llistat estarà a la disposició de qualsevol persona que desitge recaptar els serveis de professionals en exercici lliure perquè siga el client qui decidisca el professional a contractar.
 
 
Requisits:
 
Els professionals del Treball Social que exercisquen la professió lliurement hauran d'emplenar el formulari corresponent, completant la informació requerida i complir els següents requisits:
 
Pertinença i incorporació al Col·legi: estar donats d'alta en aquest col·legi i al corrent de les seues obligacions econòmiques inherents a la condició de persona col·legiada.
Estar en possessió de la corresponent titulació
Estar donada/o d'alta en IAE i Seguretat Social
Estar en actiu i al corrent de les obligacions tributàries (Quotes d'Autònom/a) i amb la Seguretat Social
Tindre una assegurança de Responsabilitat Civil
Compromís de comunicar al Col·legi els contactes establits a través del registre i els resultats d'aquests.
Compromís de comunicar al Col·legi mitjançant instància general, les modificacions de dades personals i professionals que es donaren al llarg de l'any i abans que siga actualitzat el registre.
No estar incurs en incompatibilitat legal o deontològica; no trobar-se complint sanció col·legial, ni cap altra que comporte inhabilitació per a l'exercici professional
 
 Accediran al llistat aquelles persones col·legiades que establisquen un compromís exprés de complir aquestes obligacions abans de l'inici l'exercici de la seua activitat.
 
A l'efecte de comprovar el compliment dels requisits exposats de les i els professionals que desenvolupen l'exercici lliure de Treball Social, s'estableix l'obligació d'enviar els comprovants del pagament de les tres últimes quotes d'autònom, en cada sol·licitud.
 
Quotes d'autònom a aportar:
 
Primer trimestre: Aportar quotes d'autònom dels mesos octubre, novembre i/o desembre.
Segon trimestre: Aportar quotes d'autònom dels mesos gener, febrer i març.
Tercer trimestre: Aportar quotes d'autònom dels mesos abril, maig i juny.
Quart trimestre: Aportar quotes d'autònom dels mesos juliol, agost i/o setembre.
 
Especialitats:
 
La persona col·legiada que sol·licite la seua adhesió al registre haurà de seleccionar una o més especialitats on s'engloba el seu treball com a professional de l'Exercici Lliure:
 
Servei de Treball Social per a:
Empreses
Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social
Companyies asseguradores
Consultoria i/o assessoria tècnica per a entitats públiques, privades i particulars
Formació
Informes Socials
Assessorament/intervenció social a clients/as individuals
Igualtat de Gènere
Majors
Famílies, menors i joves
Dictamen Pericial Social
Altres (especificar)
 
Baixa
 
Causarà baixa en el mateix aquella persona física o jurídica que incomplisca els requisits establits, cause baixa com a col·legiat/a, sol·licite la baixa del registre per canvi en la seua condició laboral, no actualitze les seues dades trimestralment o compte amb un procediment penal o expedient disciplinari, en cas que hi haja suspensió cautelar de funcions.
 
Les sol·licituds de baixa en la llista deuran  de ser notificades per escrit al col·legi a través del formulari d'instància general.
 
 
El formulari d'inscripció per a els/as col·legiats/as s'obrirà de l'1 al 20 els mesos de gener, abril, juny i octubre de cada any i es podrà accedir a ell a través de l'apartat "altres tràmits" de l'àrea de col·legiats/as de la web.
Ací trobaràs el llistat actualitzat d'Exercici Lliure del COTSA  Accedeix
 
També podràs accedir a través de l'apartat " serveis al ciutadà" de la web es penjarà posteriorment el llistat de professionals actualitzat per a la seua consulta pública.

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info