Servei de cessió i lloguer de sales

El Col·legi de Treball Social compta amb una sèrie de sales susceptibles de cessió o lloguer.
 
 
 
 
Les sales disponibles a cedir que té la seu del COTSA són la biblioteca (màx. 21 pax.) i l'aula de formació (màx. 30 pax.).
 
 
 
1a.- PREUS:
 
La variació de preus es regeix per la sala sol·licitada i el temps que s'ocupa:
 

Sala

Tiempo

Precio de tarifa por situación del solicitante

Colegiados/as ( *)

ONG’s, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro

Empresas y entidades privadas

Sala de formación

Media jornada

Gratuita

40€

80€

Jornada completa

Gratuita

80€

120€

Biblioteca

Media jornada

Gratuita

35€

75€

Jornada completa

Gratuita

70€

115€

 
 
(*) Només se cediran de forma gratuíta sempre que l'activitat no comporte una contraprestació econòmica .
 
2a.- SOL·LICITANTS
 
1.- Col·legiats/as del COTSA.
 
2. – Associacions i Fundacions o qualsevol altra entitat de caràcter associatiu sense ànim de lucre, quan l'activitat sol·licitada revista un caràcter social i/o d'animació comunitària.
 
3.- Altres persones físiques o jurídiques.
 
 
 
3a.- OBJECTE DE L'ACTIVITAT, TERMINI, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
 
L'activitat a desenvolupar motiu de la sol·licitud de cessió, haurà de recaure en l'àmbit social, sent motiu d'informe desfavorable qualsevol activitat d'una altra índole. Les sol·licituds d'ús d'espais es presentaran amb una antelació mínima de 10 dies respecte de la data prevista per a la utilització.
 
Les sol·licituds es presentaran en el centre, de manera en línia, a través de formulari de sol·licitud que es troba en la pàgina web.
 
Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació indicada en les normes d'ús per a cada tipus de sol·licitant. En el supòsit de no aportació d'aquesta, s'estableix un termini de 10 dies a comptar des de la presentació de la sol·licitud per a la seua esmena amb l'advertiment que, sí així no ho fera, s'emetrà informe desfavorable a l'ús sol·licitat.
 
 
 
4.- UTILITZACIÓ D'EQUIPS
 
El lloguer de la sala no inclou personal tècnic, ni ordinador. Sí que inclou projector, pantalla i wifi.  Els autoritzats assumiran la responsabilitat del seu adequat ús durant el temps que dure la cessió. La signatura d'aquest document serà requisit per a l'ús dels equips. Si es produïren desperfectes atribuïbles a un mal ús d'aquests, es faran responsables de la seua reparació o de la seua reposició. 
 
 
 
5é.- CARACTERÍSTIQUES I PERIODICITAT DE L'ACTIVITAT
 
Les sol·licituds podran formular-se per a:
 
1.- Activitat limitada a diversos dies concrets, no superior a 30 dies hàbils de duració.
 
2.- Activitat limitada a un dia.  amb una periodicitat prèviament establida
 
 
 
La cessió de les sales serà en horari d'atenció del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant. De dilluns a divendres de 09.*00h a 14.*00h., dimarts i dijous de 16.*00h a 20.*00h.
 
L'Entitat assumirà el compromís de destinar els imports obtinguts per aquests conceptes en benefici de la millora de les instal·lacions de l'entitat, serveis al col·legiat/a i formació. El destí dels ingressos obtinguts es podrà veure reflectit en les memòries econòmiques anuals del COTSA.
 
 
 
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info