Servei de cessió i lloguer de sales

El Col·legi de Treball Social d'Alacant compta amb una sèrie de sales susceptibles de cessió o lloguer. Les sales disponibles són la biblioteca (màx. 21 pax.) i l'aula de formació (màx. 30 pax.).

VIDEO SEDE COTSA
 
 
Modalitats disponibles:

A) CESSIÓ GRATUÏTA.

Les persones col·legiades podran sol·licitar la cessió de sales sense cost per a desenvolupar activitats no lucratives relacionades amb la professió de Treball Social.

De la mateixa manera, podran sol·licitar espais per a desenvolupar els encàrrecs derivats del conveni de col·laboració entre la nostra entitat i la Conselleria de Justícia en matèria d'informes pericials.

El màxim de cessions gratuïtes, per col·legiat, permeses per mes seran tres dies en horari de mitja jornada.

La cessió de les sales serà en horari d'atenció del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant. De dilluns a divendres de 09.00h a 14.00h., dimarts i dijous de 16.00h a 20.00h.

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE SALA


B) LLOGUER DE SALA
 
1a.- PREUS: 

Aula de formació:

Activitats no lucratives: (20€/h + iva)
20€/ h + iva

Aquest preu per hora s'aplicarà fins a un màxim de dues hores. A partir de dues hores es cobrarà mitja jornada o jornada completa ateses les hores.

1/ 2 jornada 80€ + IVA

Jornada completa 160€ + IVA

Activitats amb lucre: (30€/h + iva)
30€/h + iva

Aquest preu per hora s'aplicarà fins a un màxim de dues hores. A partir de dues hores es cobrarà mitja jornada o jornada completa ateses les hores.

1/2 jornada 120€ + IVA

Jornada completa 240€ + IVASala de biblioteca:


Activitats no lucratives: (15€/h + iva)
15€/h + iva

Aquest preu per hora s'aplicarà fins a un màxim de dues hores. A partir de dues hores es cobrarà mitja jornada o jornada completa ateses les hores.

1/ 2 jornada 60€ + IVA

Jornada completa 120€ + IVA

Activitats lucratives: (25€/h + iva)
25€/h + iva

Aquest preu per hora s'aplicarà fins a un màxim de dues hores. A partir de dues hores es cobrarà mitja jornada o jornada completa ateses les hores.

1/ 2 jornada 100€ + IVA

Jornada completa 200€ + IVA2a.- SOL·LICITANTS

1.- Col·legiats/as del COTSA.

2. – Associacions i Fundacions o qualsevol altra entitat de caràcter associatiu sense ànim de lucre, quan l'activitat sol·licitada revista un caràcter social.

3.- Altres persones físiques o jurídiques.3a.- OBJECTE DE L'ACTIVITAT, TERMINI, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD


L'activitat a desenvolupar motiu de la sol·licitud de cessió, haurà de recaure en l'àmbit social, sent motiu d'informe desfavorable qualsevol activitat d'una altra índole. Les sol·licituds d'ús d'espais es presentaran amb una antelació mínima de 10 dies respecte de la data prevista per a la utilització.

Les sol·licituds es presentaran en el centre, de manera online, a través de formulari de sol·licitud que es troba en la pàgina web.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació indicada en les normes d'ús per a cada tipus de sol·licitant. En el supòsit de no aportació d'aquesta, s'estableix un termini de 10 dies a comptar des de la presentació de la sol·licitud per a la seua esmena amb l'advertiment que, sí així no ho fera, s'emetrà informe desfavorable a l'ús sol·licitat.4t.- UTILITZACIÓ D'EQUIPS

El lloguer de la sala no inclou personal tècnic, ni ordinador. Sí que inclou projector, pantalla i wifi.  Els autoritzats assumiran la responsabilitat del seu adequat ús durant el temps que dure la cessió. La signatura d'aquest document serà requisit per a l'ús dels equips. Si es produïren desperfectes atribuïbles a un mal ús d'aquests, es faran responsables de la seua reparació o de la seua reposició. 5è.- CARACTERÍSTIQUES I PERIODICITAT DE L'ACTIVITAT

Les sol·licituds podran formular-se per a:

1.- Activitat limitada a diversos dies concrets, no superior a 30 dies hàbils de duració.

2.- Activitat limitada a un dia.  El lloguer de les sales serà en horari d'atenció del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant. De dilluns a divendres de 09.00h a 14.00h., dimarts i dijous de 16.00h a 20.00h.

L'Entitat assumirà el compromís de destinar els imports obtinguts per aquests conceptes en benefici de la millora de les instal·lacions de l'entitat, serveis al col·legiat/a i formació. La destinació dels ingressos obtinguts es podrà veure reflectit en les memòries econòmiques anuals del COTSA.


FORMULARI DE SOL·LICITUD DE SALA
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info