Àmbits Professionals

L'àmbit professional fa referència als espais delimitats per l'organització institucional dels serveis en els quals opera el treballador social i pel marc programàtic i operatiu en el qual es concreta i desenvolupa el seu treball.

 • Serveis socials d’atenció social bàsica i primària (existents en ajuntaments, consells comarcals o diputacions).
 • Serveis d’atenció permanent per atendre emergències socials.
 • Serveis d'ajuda i atenció domiciliària. 
 • Serveis d’atenció a persones sense llar: serveis d’atenció en medi obert; centres d'acolliment i menjadors socials; albergs; formació i inserció social i laboral.
 • Serveis d’atenció a persones majors: centres socials i clubs; associacionisme; centres de dia; centres residencials; atenció domiciliària; voluntariat.
 • Serveis d’atenció a infància i família: serveis de prevenció, diagnòstic i tractament per la protecció de la infància i suport a la família; acolliment familiar i adopció; centres d'acolliment; centres residencials; centres oberts.
 • Serveis d’atenció a la dona: serveis d’informació i atenció psicològica i social per a la dona; atenció social d'urgència per a dones víctimes de violència domèstica; cases d'acolliment; suport per a la formació i la inserció social i laboral; associacionisme i grups d'autoajuda.
 • Serveis d’atenció a persones amb discapacitat: serveis d'assessorament, valoració i informació de recursos; serveis d’atenció precoç; serveis de diagnòstic, tractament i rehabilitació; formació i inserció social i laboral; associacionisme de persones afectades i de familiars o grups sensibilitzats; voluntariat; habitatges protegits; defensa i tutela dels béns de persones amb incapacitat.
 • Serveis d'acolliment i atenció social a immigrants i refugiats.
 • Centres de salut o serveis d’atenció primària de salut.
 • Serveis d’atenció social i sanitària domiciliària a malalts amb patologies cròniques i terminals.
 • Hospitals generals. Maternals. Hospitals infantils.
 • Centres socials i sanitaris: atenció social i sanitària a pacients crònics i terminals; unitats de cures pal·liatives.
 • Serveis de salut mental: serveis de prevenció, diagnòstic i tractament infantil i d'adults; hospital de dia; centres de dia; habitatges protegits; inserció social i laboral; unitats de tractament de pacients en fase aguda; centres residencials per a pacients crònics; associacionisme de persones afectades, de familiars i altres grups; serveis d’atenció a persones amb demències i trastorns neurològics degeneratius.
 • Serveis d’atenció a les drogodependències: serveis d’atenció (informació, prevenció, diagnòstic i tractament) a les drogodependències; comunitats terapèutiques; centres de rehabilitació i de reinserció social i laboral.
 • Dins del tercer sector, existeix un ampli ventall d'associacions i organitzacions sense ànim de lucre que treballen amb les persones que pateixen malalties diverses i les seues famílies, malalties que afecten els vincles socials i la qualitat de vida de les persones: cuidadors de malalts amb Alzheimer i altres demències, malalts de càncer, afectats per processos de trasplantament, SIDA, etcètera.
 • Educació reglada: serveis d'assessorament psicològic, pedagògic i social als equips dels centres escolars i instituts d’ensenyança secundària; mediació escolar i familiar; centres d’educació especial per alumnes amb necessitats especials; associacionisme en l’àmbit escolar; detecció i tractament de l'absentisme escolar.
 • Educació no reglada: escoles-taller i altres iniciatives orientades a compensar dèficits socials i educatius; serveis d’atenció a primera infància, especialment amb famílies que requerisquen suport psicològic i social.
 • Justícia juvenil: serveis tècnics d'assessorament psicològic i social al jutge; mediació amb la víctima; programes de seguiment de mesures en medi obert; centres d'internament de menors infractors; mediació familiar; inserció social i laboral.
 • Jutjats: serveis d'assessorament tècnic als jutges; mediació familiar; programes de seguiment de mesures penals alternatives a la presó; atenció a la víctima.
 • Institucions penitenciàries: comissions d'assistència social penitenciària; programes específics de tractament de determinats delictes, drogodependències, agressions sexuals, etc; programes d’atenció maternal i infantil per a recluses amb fills en la presó; seguiment i control de presos en llibertat condicional; serveis de reinserció social i laboral.
 • Atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que compten amb este servei.
 • Programes de promoció, estudi i adjudicació d'habitatges de protecció social; dinamització comunitària de barris de nova construcció o en procés de remodelació; planificació urbana.
 • Àmbit en expansió integrat per organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l’exclusió social amb programes preventius, assistencials, formatius, d’inserció social i laboral a nivell local, desenvolupant en molts casos també programes de cooperació internacional.
 • Formació d'estudiants de treball social; formació permanent; suport tècnic.
 • Planificació estratègica de serveis de benestar.
 • Anàlisis i desenvolupament organitzacional.
 • Assessorament en la direcció de polítiques de benestar social.
 • Màrqueting social.
 • Comunicació i imatge en relació amb temes socials.
 • Atenció a situacions de catàstrofes i d'emergències.
 • Defensa dels drets humans.
 • Cooperació i solidaritat internacional (projectes de desenvolupament).
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Mediació familiar.
 • Teràpia familiar.
 • Counselling.
 • Mediació comunitària.
 • Peritatge social.
 • Gestió i direcció de serveis i equipaments socials.

Fonts

Llibre blanc del Títol de Grau en Treball Social de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info