Servei de peritatge social

Funcions del treballador social en qualitat de perit

El treballador social intervé en processos judicials, tant de manera individual com en equip, té funcions en l'ordre civil i en el penal, actua dins de l’àmbit territorial de la seua competència i l’objectiu de la seua intervenció és l’elaboració de l'Informe Social, el qual va destinat al jutge i altres usuaris.

Problemes com els relatius al grup primari de suport, a l'ambient social, l’ensenyança, laborals, d'habitatge, econòmics, d’accés als serveis d’assistència sanitària o els relatius a la interacció amb el sistema legal o amb el crim, són aspectes psicosocials i ambientals que habitualment figuren en l'Informe Social corresponent a l’estudi d’un individu o grup familiar.

El treballador social hi pot aportar, a més, tècniques de treball que li són pròpies com la visita domiciliària, així com possibilitar la connexió amb una xarxa d'Unitats de Treball Social (Centres Socials) i recursos comunitaris que en, multitud d'ocasions, coneix a l'individu, els recursos de la famí­lia, la comunitat, posseeixen coneixement del medi on es desenvolupa i gestiona molts dels recursos públics d'eixa comunitat.

Tota esta informació figura en l'Estudi Social i ofereix als jutges una perspectiva més àmplia per poder emetre el seu dictamen.

Contingut de l'informe pericial

L'Estudi Pericial ha d’incloure, entre altres, l’anàlisi dels antecedents i situació actual de les relaciones socials i familiars de la persona o grup familiar, així com dels seus recursos econòmics, laborals, educacionals i d'habitatge, entre altres, aportats a través de l'Informe Social. A més, al llarg de l'estudi es duu a terme un recorregut i un coneixement del seu entorn natural i dels suports socials i familiars que té a la seua disposició, així com dels recursos de la seua comunitat.

Àrees del treball social en les quals puga ser necessari el peritatge

Jutjats de Primera Instància (Famí­lia): ací, el professional intervé en qualitat de perit en procediments relacionats amb el dret de famí­lia, especialment en situacions contencioses:

 • Guarda i custòdia de menors en processos de separació i divorci o en separacions de parelles de fet.
 • Regulació del règim de visites.
 • Adopcions, tuteles i acolliments.
 • Acolliments judicials, amb suspensió o privació de la pàtria potestat.
 • Menors (protecció).

Jutjats de Menors: Assessora el jutge sobre les mesures educatives a prendre amb els menors que hagen comís un delicte, realitzant el corresponent seguiment si així ho estima el jutge.

 • En causes penals.
 • Culpables en causes de dret civil (incapacitats, canvis de sexe, avortaments, esterilitzacions, …).
 • Víctimes o lesionats (violació, abusos deshonestos, maltractaments,…).

Clíniques Mèdiques i forenses: els treballadors socials treballen en qualitat de perits juntament amb els mèdics forenses realitzant pericials amb:

 • Institut Anatòmic Forense.
 • Jutjats de Primera Instància i Instrucció (Deganat).
 • Jutjats de Vigilància Penitenciària.

Metodologia d’intervenció en una peritatge social

Les fases de la intervenció són:

 • Anàlisis de la situació.
 • Valoració.
 • Proposta al jutge.

Qui sol·licita un dictamen pericial a un treballador social

 • L’Administració de Justícia.
 • A instància de part: un advocat o una persona particular.

 

TORN DE PERITS JUDICIALS DEL COTSA

 
La Llei d'Enjudiciament Civil, estableix que seran els Col·legis Professionals els encarregats, cada any, d'actualitzar  el registre de l'aplicació  *BOPERIT de la Generalitat Valenciana, que permet als Col·legis de Professionals mantindre la informació dels seus perits col·legiats i  generar la bossa de perits de cada partit judicial vigent per a l'any en curs, resultat del sorteig que determinarà la lletra de l'ordre de crida dels perits.
 
 
Al seu torn BOPERIT permet la gestió de sol·licituds de perits per part dels organismes judicials. Les assignacions es realitzaran en l'ordre de la bossa, atesos els criteris especificats en la sol·licitud.
 
És per això, anualment  es comunica a totes les persones col·legiades disposades a actuar com a perits   el termini per a inscriure's en el torn del Col·legi, tant en el llistat de peritatges privats (sol·licitats per particular al Col·legi) com en el de  aplicació *BOPERIT de la Generalitat (assistència jurídica gratuïta) .
 
REQUISITS:
 
Els/as treballadors/as socials titulats que sol·liciten voluntàriament adscriure's al Torn de Perits Judicials hauran de reunir els següents requisits:
 
Pertinença i incorporació al Col·legi: estar donats d'alta en aquest Col·legi i al corrent de les seues obligacions econòmiques inherents a la condició de col·legiat/a.
Residència en el territori de la província d'Alacant.
Antiguitat en l'acompliment efectiu de la professió almenys de tres anys.
Acreditació, segons el parer del Col·legi Oficial, d'una formació específica en peritatge judicial d'almenys *100h.
No estar incurs en incompatibilitat professional, legal o deontològica; no trobar-se complint sanció col·legial, ni cap altra que comporte inhabilitació per a l'exercici professional.
Adjuntar Curriculum vitae i la documentació acreditativa corresponent.
Comptar amb l'assegurança de responsabilitat civil professional al dia.
 
La Junta de Govern podrà rebutjar a els/as col·legiats/as que no complisquen els requisits establits, sent-li notificat per escrit.Així mateix, podrà sol·licitar documentació complementària per a contrastar les dades aportades per la persona interessada.

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL TORN DE PERITS

 

Ordre del torn de perits del Col·legi Oficial de treball Social d'Alacant 


El torn es troba ordenat cada any segons la lletra seleccionada en el sorteig previst en l'article 341 de la Llei d'Enjudiciament Civil. 

 

Consultar ordre del torn ( accés restringit a persones col·legiades)

 

Cóm contactar amb un pèrit treballador social

El contacte es realitza sol·licitant un perit a través del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant, qui remet un perit a través del torn establit.

Sol·licitud perit treballador social.

 
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info