Política de Privacitat

 

Protecció de dades: deure d‘informació

 

Responsable

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT

Finalitat del tractament

 • Gestió d'altes i baixes col·legials, ai com precol·legiacions, recol·legiacions i trasllats d'expedients.
 • Actualització de dades de les persones col·legiades mitjançant descàrrega de document.
 • Gestió de cursos formatius i ponències relacionades amb l'activitat col·legial.
 • Informació d'esdeveniments, jornades de formació i notícies relacionades amb el sector mitjançant lenviament a correus electrònics de col·legiats.
 • Recerca pública de persones col·legiades en registre web.
 • Contractació d'assegurances de responsabilitat civil per a col·legiats mitjançant descàrrega de document contractual.
 • Sol·licitud de segell col·legial.
 • Atenció de sol·licituds de serveis d’assessoria jurídica al col·legiat mitjançant descàrrega de document contractual.
 • Inscripció de col·legiats en el registre de mediadors mitjançant descàrrega de document contractual.
 • Atenció de sol·licituds de mediació per treballadors socials col·legiats mitjançant descàrrega de document contractual.
 • Recepció i atenció de queixes a través de bústia web pública.
 • Inscripció de sol·licituds d'ocupació a l'efecte de recerca i contractació en empreses relacionades amb el sector professional.
 • Atenció de suggeriments sobre necessitats formatives mitjançant descàrrega de document.
 • Bústia web pública de contacte.

 

Legitimació

La base jurídica del tractament de dades té el seu origen en el consentiment exprés prestat per l'interessat (Art. 6.1 a) Reglament UE General de Protecció de Dades 2016/679.

 

Destinataris

Les dades es conservaran en els fitxers propietat del responsable del tractament. El responsable no efectuarà cap cessió ni transferència internacional de dades, excepte l’obligació legalment prevista.

 

Termini de conservació

Les dades personals seran conservades pel responsable durant el temps que es mantinga vigent la relació col·legial, encara que es reserva el dret a emmagatzemar-los durant els terminis de prescripció exigibles legalment per la normativa tributària i administrativa, així com els necessaris per atendre o interposar reclamacions i accions judicials.

 

Drets

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT garanteix als seus associats el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades personals.

Reclamació

Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades)

 

Política de privacitat i protecció de dades personals

 

 • Responsable del tractament

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT, amb CIF Q0369002A i domicili social a Alacant, carrer Pintor Murillo, 27-29, entresòl, 03004, actuarà com a responsable del tractament als efectes previstos en el Reglament General sobre Protecció de Dades  (UE 2016/679). Atès que el responsable no disposa d'un establiment permanent fora del territori nacional, no cal designar un representant de conformitat amb el previst en la citada normativa.

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, degudament adequada a les finalitats i requisits establits en la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, així com en la Llei 10/1982, de 13 d'abril, de creació dels Col·legis Oficials d'Assistents Socials i la Llei autonòmica 6/1997, de 4 de desembre, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, que compta amb els preceptius Estatuts de Règim Interior, publicats al DOGV 7404 de data 17 de novembre de 2014.

Així mateix, COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT compta amb un Delegat de Protecció de Dades, en trobar-se obligat a la designació i manteniment d'esta nova figura jurídica de conformitat amb l'article 37 del Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, que recau en Sr. Augusto Fco. González Braña, advocat en exercici, membre del Col·legi Professional d'Advocats d'Alacant, amb número de col·legiació 5787 i correu electrònic dpd@cotsalacant.es

 

 • Finalitat del tractament

¿Per què arrepleguem les seues dades personals?

A continuació es detallen les finalitats del tractament de dades personals dels clients recopilats a través de la pàgina web www.cotsalacant.es:

 • Gestió d'altes i baixes col·legials, així com precol·legiacions, recol·legiacions i trasllats d'expedients.
 • Actualització de dades de les persones col·legiades mitjançant descàrrega de document.
 • Gestió de cursos formatius i ponències relacionades amb l'activitat col·legial.
 • Informació d'esdeveniments, jornades de formació i notícies relacionades amb el sector mitjançant enviament als correus electrònics dels col·legiats.
 • Recerca pública de persones col·legiades en registre web.
 • Contractació d'assegurances de responsabilitat civil per a col·legiats mitjançant descàrrega de document contractual.
 • Sol·licitud de segell col·legial.
 • Atenció de sol·licituds de serveis d’assessoria jurídica al col·legiat mitjançant descàrrega de document contractual.
 • Inscripció de persones col·legiades al registre de mediadors mitjançant descàrrega de document contractual.
 • Atenció de sol·licituds de mediació per treballadors socials col·legiats mitjançant descàrrega de document contractual.
 • Recepció i atenció de queixes a través de la bústia web pública.
 • Inscripció de sol·licituds d'ocupació a l'efecte de recerca i contractació en empreses relacionades amb el sector professional.
 • Atenció de suggeriments sobre necessitats formatives mitjançant descàrrega de document.
 • Bústia web pública de contacte
 • Dades personals recopilades:

Els diferents formularis de contacte distribuïts, segons el servei sol·licitat, per tota la pàgina web www.cotsalacant.es contenen els següents camps, que seran objecte de complementació per l'usuari i que constituiran les dades personals emmagatzemades als fitxers de dades del responsable del tractament:

Nom i cognoms

DNI

Data de naixement

Adreça

Telèfon

Titulació acadèmica (Universitat)

Imatge (fotografia)

Dades bancàries

Situació laboral actual

Correu electrònic

Número de col·legiat

 

L’aportació de les dades personals del sol·licitant serà necessària per a la prestació del servei encomanat. La no incorporació dels mateixos suposaria la impossibilitat de realitzar l’esmentada prestació.

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT  no realitza, a través del seu sistema informàtic, cap procés lògic d’anàlisi de perfils que puga suposar una monitorització constant de les dades personals dels seus clients ni una observació sistemàtica de les seues preferències de navegació per la pàgina web www.cotsalacant.es

 

 • Legitimació.

La recopilació de dades del client i el seu posterior tractament respon a l'exprés consentiment del titular de les dades, en virtut de l'article 6.1 a) del Reglament UE General de Protecció de Dades 2016/679.

La no aportació de les dades personals del titular comportarà la impossibilitat d'atendre el servei requerit, degudament explicitat en l'apartat “Finalitats del tractament”, sense que es puga exigir cap responsabilitat a COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT en cas de no subministrada esta informació personal.

 

 • Termini de conservació

 

Les dades personals recopilades a través de la pàgina web www.cotsalacant.es es conservaran:

 1. En el cas de recopilació de dades de una persona col·legiada, durant el temps que esta persona mantinga vigent tal condició i, per tant, subsistisca la seu vinculació jurídica amb l'entitat col·legial, o bé fins que manifeste la seua oposició al tractament de les seues dades, sempre que esta oposició no supose un obstacle per a la consecució de les finalitats col·legials i la prestació dels serveis que envers el col·legiat té obligatòriament encomanats COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT en la seua respectiva acta fundacional i en la normativa estatal, autonòmica i de règim interior. No obstant açò, el responsable es reserva el dret  a emmagatzemar les dades facilitades durant el temps exigible legalment a l'efecte del compliment d'obligacions de caràcter administratiu i tributari i, igualment, per a l’atenció o interposició d'eventuals reclamacions o accions legals de caràcter judicial.

 

 1. En el cas de recopilació de dades de persones no col·legiades, com la bústia pública de contacte, les dades s'emmagatzemaran durant el temps necessari per donar resposta a la consulta requerida. No obstant açò, el responsable es reserva el dret a emmagatzemar les dades facilitades durant el temps exigible legalment a l'efecte del compliment d'obligacions de caràcter tributari i administratiu i, igualment, per a l’atenció o interposició d'eventuals reclamacions o accions legals de caràcter judicial.

 

 • Destinataris

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT no cedirà dades personals dels seus col·legiats o de qualsevol altra persona que haguera indicat les seues dades personals a través de la pàgina web www.cotsalacant.es a cap tercera persona, física o jurídica, excepte a les imposades per una exigència legal, o que hagueren sigut objecte de consentiment exprés pel titular de les dades, o bé siguen estrictament necessàries per al compliment de les finalitats de tractament, com per exemple la contractació d'assegurances de responsabilitat civil amb entitats asseguradores o la sol·licitud d'assessorament jurídic a la persona col·legiada.

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT no efectuarà cap transferència internacional de dades amb la informació personal recaptada dels seus col·legiats o sol·licitants via web.

 

 • Drets

El titular de les dades estarà, en tot moment, facultat per exercir el seu legítim dret d'accés a les seues dades personals que figuren en les bases de dades de COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT; sol·licitar la seua rectificació en cas de resultar inexactes o no actualitzades; sol·licitar la cancel·lació de les mateixes quan el tractament haja esdevingut innecessari, excepte els drets legals de conservació pel termini legal establit que es reserva el responsable del tractament; oposar-se al tractament de les seues dades personals; limitar el seu tractament o sol·licitar la portabilitat a un altre responsable del tractament, havent de, per açò, efectuar comunicació escrita a COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT, carrer Pintor Murillo 7-29 entlo , 03004, Alacant, o enviar un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: cotsa@cotsalacant.es, adjuntant, en qualsevol dels casos, còpia del seu DNI, NIE, passaport o qualsevol altre document acreditatiu de la seua identitat.

 

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT acusarà rebut de la seua sol·licitud d'exercici de drets i procedirà a donar-li resposta dins dels terminis establits al Reglament 2016/679, emprant per açò, si li resultés possible, els mitjans electrònics que es trobaren al seu abast.

EL titular de les dades podrà elevar denúncia, en cas de considerar que en algun dels tractaments de dades efectuats a través d'esta pàgina web s'ha conculcat la normativa sobre protecció de dades, davant l'autoritat de control, corresponent esta competència en el territori nacional a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb seu a Madrid, carrer Jorge Juan, 6, 28001.

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info