Recol·legiació

Vols tornar a col·legiar-te? Això és estupend!


PROCEDIMENT RE COLEGIACIÓN

Tot el procediment de re col·legiació és on-line, inclòs l'enviament de la documentació necessària i només has de seguir els següents passos:

A l'ésser una Re col·legiació no has de donar-te d'alta com a usuari, com ocorreria en una nova alta.

Comença per preparar la documentació que trobaràs en l'apartat “documentació a aportar”.

En l'apartat “taxes” pots consultar les taxes de Re col·legiació i de quota col·legial. Per a confirmar l'import exacte de la quota hauràs de contactar abans amb secretaria per a indicar-te l'import que et corresponga.

El següent pas serà fer els pagaments i guardar el resguard de pagament al costat de la resta de documentació en format digital. tots els documents hauran d'estar guardats en format PDF, menys la fotografia que serà en format JPG.

Envia un correu a administració indicant que ja estàs preparat/a perquè se't valide i et donem accés al formulari d'alta col·legial.

Una vegada rebes la confirmació que pots seguir amb el tràmit des del correu d'administració, podràs accedir com a usuari a la web i emplenar el formulari d'alta col·legial.
Emplenaràs les dades necessàries per a la col·legiació
Ens envies la documentació requerida.
Una vegada verifiquem la teua sol·licitud et notificarem l'alta col·legial i recuperaràs el teu número de col·legiat/a.

A partir d'aquest moment podràs accedir al teu perfil personal de la web, fer les següents gestions i sol·licituds al col·legi en funció de les teues necessitats:

Enviament de Documentació sol·licitada

Actualitzar les teues dades

Comunicar el canvi de correu electrònic.

Sol·licitar la renovació de carnet col·legial unificat.

Sol·licitar el trasllat d'expedient col·legial.

Sol·licitar el segell col·legial.

Sol·licitar l'assegurança de responsabilitat civil. (gratuït per a col·legiats en actiu)

Sol·licita un compte de correu electrònic de Consell general (gratuïta)

Formulari de sol·licitud de baixa col·legial.

Sol·licitar certificats per a la declaració renda.

Sol·licitar certificat de col·legiació.

Sol·licitar orientació a l'assessoria jurídica/laboral (gratuïta).

Sol·licitar la inscripció en el registre de mediadors.

Sol·licitar la inscripció en el torn de perits.

Accedir a la Biblioteca Digitalitzada.

Enviar-nos proposades de formació.

Enviar-nos les teues necessitats formatives.

Enviar-nos les teues opinions a través del qüestionari de satisfacció amb el col·legi.

Accedir a l'agenda professional del col·legi

Accedir al registre de col·legiats per a consultar les teues dades públiques.

Accedir a l'històric de butlletins del col·legi.

Accedir als diferents convenis i descomptes especials per a col·legiats/as.

Accedir al seguiment d'accions de posicionament social del col·legi.

És important que tingues en compte que la tramitació de l'alta com a col·legiat/a pot portar-nos fins a 30 dies des del moment en què a la persona se li confirma a través d'email l'alta com a usuari en la WEB del Col·legi, perquè s'ha de complir amb el procediment administratiu corresponent que vindrà també influenciat pel nombre de sol·licituds d'alta que s'estiguen gestionant a cada moment.


Pots posar-te en contacte amb administració en l'email: alic.adm@cgtrabajosocial.es o en el teléfóno 965214763 .

Cuantía de las Tasas

 

 • INSCRIPCIÓN  es un pago único.

 

Obtención título hasta 2 años

Con Titulación más de 2 años / * Recolegiación -Consultar con Secretaría

16,23 €

65  €

 

 • CUOTA  COLEGIAL SEMESTRAL se abonan el 15 de enero y el 15 de julio dentro de cada año natural.
 • ¡Recuerda! Si te colegias en los tres primeros meses siguientes de obtener la titulación, te beneficiarás de un semestre gratuito (dentro del año natural).
 • Al colegiarse, se abona la parte proporcional del semestre natural en curso.
 • En caso de que varíe la situación de una  persona colegiada, una vez abonada la cuota colegial correspondiente en cualquiera de sus modalidades (por semestres o en un único pago anual con reducción de un 5% de la misma para quien esté en activo),  NO se podrá solicitar revisión de la misma o acogerse a otra modalidad de tasa hasta la próxima convocatoria.

 

Activos

 En Activo y/o Desempleados que perciban un salario o una prestación por desempleo entre la cuantía del subsidio por desempleo vigente  y el salario mínimo interprofesional vigente.

En Activo y/o Desempleados que no perciban prestación  o con una prestación y/o un salario igual o menor que el subsidio por desempleo vigente.

10,83 €/mes

65 € Sem.

*123,50 €/año al colegiarte en Enero (1)

7,50 €/mes

45 € Semestre

Aportar la documentación acreditativa

En Activo: Nómina y certificado SEPE

5 €/mes

30 € semestre

Aportar la documentación acreditativa

En Activo: Nómina y certificado SEPE

(1) Si se colegia en enero podrá acogerse a la reducción del 5% sobre el importe abonando el año entero. En caso contrario siempre podrá solicitarlo en la primera convocatoria que haga el Colegio para el siguiente año.

 (* )Desempleados imprescindible aportar Certificado de VIDA LABORAL para comprobar la situación de desempleo.   

 (**)Certificado del SEPE en el que conste no percibir prestación por desempleo o subsidio por desempleo o si la percibe, indicar la cuantía que percibe y fecha de finalización de cobro.

(***) En Activo presentar última nómina.

 

Documentación obligatoria para el alta colegial.

Una vez que te validemos y puedas acceder al formulario de alta colegial deberás adjuntar al mismo la siguiente documentación que deberás de tener preparada previamente:

 • DNI / NIE / Pasaporte formato .PDF
 • Título de trabajo social formato .PDF
 • Número de cuenta bancaria. Se indicará en el propio formulario.
 • Resguardo abono colegiación formato .PDF
 • Resguardo abono cuota colegial formato .PDF
 • 1 foto en formato .JPG
 • Otros títulos de la especialidad ( Documentación opcional) formato .PDF

Nota: todos los archivos deberán estar guardados en formato pdf menos la fotografía.

En el caso de que optes a cuota reducida por desempleo o empleo con bajos ingresos, podrás optar a las siguientes deducciones:

A.-SE APLICARÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 50% A:

1.-Colegiados/as en Desempleo sin prestación por desempleo.

2.-Colegiados/as en Desempleo con prestación por desempleo igual o menor que el subsidio por desempleo

vigente.

3.-Colegiados/as en Activo que perciban un salario y/o una prestación por desempleo igual o menor que el

subsidio por desempleo vigente

.

B.-SE APLICARÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 25 % A:

1.-Colegiados/as en Desempleo que perciba una prestación por desempleo entre la cuantía del subsidio por desempleo vigente y el salario mínimo interprofesional vigente.

2.-Colegiados/as en Activo que perciba un salario y/o una prestación por desempleo entre la cuantía del subsidio por desempleo vigente y el salario mínimo interprofesional vigente.

Deberás de aportar en función de la situación en la que te encuentres:

En desempleo sin percibir prestación:

a.-Certificado del SEPE, en el que conste que no percibe prestación por desempleo.

b.-Certificado de VIDA LABORAL para comprobar la situación de desempleo. 

 

En desempleo con prestación:

a.-Certificado del SEPE, en el que conste fecha de finalización y que cuantía percibe de prestación o subsidio por desempleo.

b.-Certificado de VIDA LABORAL para comprobar la situación de desempleo. 

 

3-En activo:

a.-Copia de la nómina del mes en se que presenta, en su defecto, la nómina del MES ANTERIOR.

b.-Certificado del SEPE, en el que conste si percibe o no, prestación o subsidio por desempleo. En caso de percibir prestación por desempleo, en el certificado debe constar

fecha de finalización y que cuantía percibe de prestación o subsidio por desempleo.

Nota:

La documentación se subirá en formato .PDF. La foto en  .JPG.

Los pagos una vez confirmes la cantidad con administración, se realizará en la entidad: Santander IBAN ES43 0049 5549 8124 1641 5567

 

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info