Precol·legiació

 Amb la precolegiació pretenem ajudar-te al fet que inicies el contacte amb l'àmbit professional en l'últim curs dels teus estudis. Aquesta fórmula és transitòria i prèvia a la condició de col·legiat.

Pots sol·licitar la precolegiació si:

Estàs matriculat en alguna de les assignatures de l'últim curs de la carrera de Treball social i/o estàs fent el Treball de final de carrera per a l'obtenció d'aquesta titulació.
Has superat un mínim del 70% dels crèdits totals ( 168 crédits) necessaris per a l'obtenció del Títol en els estudis de Treball social.
Realitzes els estudis de manera continuada durant el període de vigència de la teua pre col·legiació.


Per a sol·licitar la precolegiació, hauràs d'emplenar el formulari que tens a continuació i tenir la següent documentació preparada en format arxive digital per a pujar-la a aquest:

Fotocopia DNI.(en format PDF)
Fotografia grandària carnet.(en format JPG)
Fotocòpia de la matrícula de l'any en curs.(en format PDF)
Certificat de tenir realitzat un mínim de 168 créditos.(en format PDF)
Justificant d'Ingrés identificatiu de la quota de precolegiació ( 30 euros)(*) Es realitzarà en l'entitat:: Santander IBAN ES43 0049 5549 8124 1641 5567

Llig, per favor,detingudament les CONDICIONS D'ÚS que trobaràs al final del formulari abans d'acceptar-les ja que en elles trobaràs tota la informació relacionada amb el procediment de la pre col·legiació.

Si tens qualsevol dubte pots contactar amb nosaltres en:

Telèfon: 965214763 (Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 hores.)
Email d'administració alic.adm@cgtrabajosocial.es

Farcida per favor aquest formulari amb la finalitat que puguem gestionar la teua sol·licitud.

A emplenar pel col·legi:

Dades a emplenar per la persona interessada:

*
*
*
*
*Torne a introduir l'email per a confirmar
*
*
*
*
*
*

Dades acadèmiques

*
*

Càrrega d'arxius

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D'ALACANT, Carrer General **Elizaicin, 9, Entresòl, 03013, Alacant.Finalitat del tractament: Inclusió en un fitxer denominat " registre de **precolegiados" titularitat del Col·legi de Treball Social d'Alacant, la finalitat única del qual i exclusiva és la de mantenir la comunicació col·legial amb una duració màxima de dos anys des del moment d'inscriure's com **precolegiado/a per a, amb posterioritat, conducta, si escau, a la col·legiació definitiva.Legitimació: La base jurídica del tractament la constitueix el consentiment exprés del titular de les seues dades, qui requereix d'un servei al responsable del tractament (Art. 6.1 a) Reglament UE 2016/679)Destinataris: Les dades recaptades no seran objecte de cessió ni transferència internacional, romanent en els fitxers del responsable del tractament, excepte aquells casos que vinguen imposades per una obligació legal.Termini de conservació: Les dades seran objecte de tractament durant el temps necessari per a l'atenció de la consulta web efectuada, si bé el responsable del tractament es reserva el dret a conservar-los durant els terminis legals establits en la normativa tributària i administrativa, així com els previstos en les normes processals a l'efecte de reclamacions i atenció o interposició d'accions legals.
Drets: Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant comunicació escrita o correu electrònic: alicante@cgtrabajosocial.es

Condicions d'ús

S'entén per pre-col·legiat/a a els/as estudiants que estiguen cursant Treball Social en qualsevol de les Universitats en les quals es curse.

Les persones sol·licitants de pre col·legiació, tindran matriculades com a mínim en alguna de les assignatures que arreplegue el pla d'estudis de l'últim curs de la carrera de Treball social i/o que estiguen fent el Treball de final de carrera i que desitgen incorporar-se al Col·legi Oficial de Treball Social.

Aquesta fórmula és transitòria i prèvia a la condició de col·legiat.


REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA PRE-COL·LEGIACIÓ:

Estar matriculat/a en alguna de les assignatures de l'últim curs de la carrera de Treball social i/o estar fent el Treball de final de carrera per a l'obtenció d'aquesta titulació.

Per a l'accés a aquesta figura, la persona sol·licitant de pre col·legiació haurà d'haver superat un mínim del 70% dels crèdits totals necessaris (168 crèdits) per a l'obtenció del Títol en els estudis de Treball social.

És requisit imprescindible que la persona sol·licitant de pre col·legiació, realitze els seus estudis de manera continuada durant el període de vigència de la seua pre col·legiació. Per tant, serà la seua obligació acreditar, a instàncies del Col·legi, l'esmentat requisit en els terminis i formes disposats pel Col·legi.

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ

La sol·licitud, juntament amb la documentació necessària per a sol·licitar la pre col·legiació, es presentarà mitjançant formulari en línia en el Col·legi del Treball Social d'Alacant.

Una vegada rebuda aquesta documentació, i amb el vistiplau de la Junta de Govern, es procedirà a la inscripció adjudicant-li un número de pre col·legiat/a (PRE-ANY EN CURS-Núm. COL), que serà anul·lat i si escau, substituït pel de col·legiat/a en el moment en què es produïsca la col·legiació.

Així mateix, s'inscriurà al pre col·legiat/a en la web i s'inclourà a aquest en la llista de distribució específica per a pre col·legiats/as de Outlook, per a la recepció de butlletins informatius i comunicacions del Col·legi.


QUOTA DE PRE- COL.LEGIACIÓ:

La quota del període de pre col·legiació serà establida o ratificada per Assemblea General i serà abonada en el moment de la inscripció i en els anys següents en els quals ostente aqueixa condició.

El pagament anual es realitzarà en una quota única ingressada per part de la persona sol·licitant en el compte del col·legi.

La quota establida cobrirà l'any acadèmic (Des de setembre de l'any en curs a octubre de l'any següent).

En cas que la persona pre col·legiada canvie la seua situació a col·legiada en els sis mesos següents a la seua baixa com pre col·legiat, conforme als requisits establits estatutàriament, la quota anual abonada com pre col·legiat/a en aqueix exercici serà considerada com a part del pagament a realitzar en el moment de la col·legiació.

Abonant-se la taxa de col·legiació (16,23 euro) i descomptant-se la quota d'abonada en la pre col·legiació del semestre en curs com a col·legiat.


DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES PRE-COL·LEGIADES:

La Pre col·legiació genera els següents drets i obligacions amb les reserves i limitacions contingudes en els Estatuts vigents:

Les persones pre -col·legiades gaudiran dels següents serveis col·legials:

La pre col·legiació genera els següents drets i obligacions amb les reserves i limitacions contingudes en els Estatuts vigents:

Les persones pre col·legiades gaudiran dels següents serveis i drets col·legials:

- Accés i ús de la bibliografia existent a la biblioteca del Col·legi.

-Formar part preferent de la Borsa d'aspirants per a aquelles empreses que sol·liciten al Col·legi estudiants en pràctiques.

-Participar en trobades amb professionals amb experiència i llarga trajectòria professional.

- Possibilitat de presentar sol·licituds d'adquisició de bibliografia.

- Participar en les activitats formatives que organitze el Col·legi i que es puguen realitzar en qualitat de pre col·legiat amb un cost especial equiparable al de col·legiats en desocupació sense prestació.

- Accés a Jornades, seminaris, xarrades gratuïtes que organitze el Col·legi.

- Recepció de circulars, fulles informatives, butlletins, etc., així com dels butlletins electrònics col·legials. Accés als serveis i informació online del seu interès que preste el Col·legi.

- Participar com a oïdor en les Assemblees.

- Descomptes i ofertes en Promocions que s'aconseguisquen per al col·lectiu.

- Formar part del Registre de pre col·legiats/as que es cree a aquest efecte.

- Tots/as els pre col·legiats/as podran participar activament en les activitats del Col·legi, excepte les estrictament dedicades als col·legiats.


Són obligacions de les persones pre-col·legiades:

-Acatar el que es disposa en el present Reglament.

-Participar, dins del respecte als altres, de l'ús i gaudi dels béns i serveis del col·legi en les condicions establides en el present Reglament

-Comunicar qualsevol canvi en les circumstàncies que van generar el dret a ser pre col·legiat.

- Els/les pre col·legiats/as hauran de sotmetre's expressament al que es disposa en els Estatuts del Col·legi, així com a la normativa complementària col·legial i d'Ètica i Deontologia Professional que els siga aplicable.


LÍMITS DE LA PRECOLEGIACION

La condició de pre col·legiació es renovarà anualment, des de la data de concessió, a través de la presentació d'una còpia de la matrícula de l'any en curs i el pagament de la quota corresponent.

La finalització dels estudis que condueixen a l'obtenció del títol dóna lloc a la pèrdua de la condició de pre col·legiació, havent-se de sol·licitar l'alta com a col·legiat/a.

En cap cas es podrà excedir amb la condició de pre col·legiat/al temps màxim de dos anys, a comptar des del moment en el qual se'l reconeix aquesta condició.

La pre col·legiació no inclou: Assessorament jurídic ni laboral, segur de responsabilitat civil.


IDENTIFICACIÓ

Les persones pre col·legiades tindran dret a l'ús de la TARGETA DE PRECOL.LEGIADES (amb fotografia) que el Col·legi Oficial posarà a la seua disposició.


PERDUDA DE LA SITUACIÓ DE PRE COL.LEGIACIÓ

Són causes de la pèrdua de la condició de pre col·legiació les següents:

Petició expressa per escrit de la persona interessada davant el Col·legi.
Falta de la presentació de la còpia de la matrícula de l'any en curs en el termini establit a tal fi.
Finalització dels estudis que condueixen a l'obtenció del títol.
Incompliment de les normes col·legials.
Haver transcorregut 2 anys des del seu reconeixement com pre col·legiat.
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info