CURS DE PREPARACIÓ D'ACCÉS A la FUNCIÓ PÚBLICA, TEMARI ESPECÍFIC ( INTERVENCIÓ EN DIFERENTS ÀMBITS)” 2021.2º convocatoria

09.04.2021

 

TEMARI ESPECÍFIC ( INTERVENCIÓ EN DIFERENTS ÀMBITS)

Inici del curs: 1-6 - 2021
Finalització del curs: 27-7-2021
Núm. d'hores lectives: 36 h
Distribució: Classes setmanals, dimarts de 17 a 21 h   
Necessari: comptar amb connexió d'internet, altaveu i àudio i web cam
Modalitat: Online, a través de **webinar en **streaming directe (No hi haurà possibilitat d'accés en diferit, al no ser gravades les sessions)
Nombre d'hores/jornades mínimes d'assistència acreditada: 80%
ADVERTIMENT: A afectes de la verificació de l'assistència a cadascuna de les sessions per part del Col·legi de Treball Social d'Alacant, serà estrictament necessari mantenir activada la webcam de l'usuari durant la totalitat de la jornada.


PROFESSORS/AS.

MANUEL A. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Núm. COL 765.FUNCIONARI DE CARRERA. TREBALLADOR SOCIAL DE SERVEIS SOCIALS GENERALS. AJUNTAMENT D'ALACANT. UNITAT D'EMERGÈNCIA I INCLUSIÓ SOCIAL DEL CENTRE SOCIAL 4. DES DE L'ANY 2010.EXPERIÈNCIA PRÈVIA DE 12 ANYS EN ENTITATS DEL TERCER SECTOR (VIH/SIDA, ADDICCIONS, MINORIES ÈTNIQUES, PERSONES MIGRADES, PARKINSON).

FRANCISCA GADEA NADAL, Nº. COL 2071, TREBALLADORA SOCIAL. CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS ESPECÍFICS D'ELX.

OFELIA VILLAESCUSA GIL Nº COL 986. TREBALLADORA SOCIAL DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT. CAP UNITAT CENTRE DE DIA CENTRE DR. ESQUERDO.

MARTA MONLLOR JIMÉNEZ Nº COL . AGENT D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT D'IBI. ESPECIALITZACIÓ EN L'ÀMBIT NACIONAL I INTERNACIONAL EN EL FENOMEN DE LA VIOLÈNCIA CAP A les DONES.

BEATRIZ LARA ACEITUNO Núm. COL 1896. AJUNTAMENT D'ALACANT. TREBALLADORA SOCIAL DE L'AJUNTAMENT D'ALACANT. UNITAT D'EMERGÈNCIA I INCLUSIÓ SOCIAL DEL CENTRE SOCIAL 4. PROFESSORA ASSOCIADA EN UNIVERSITAT D'ALACANT . EXPERIÈNCIA EN MAJORS I DEPENDÈNCIA EN ENTITATS DEL TERCER SECTOR. 

EVA BAREA SANT JOAN. Núm. COL: 2992.TREBALLADORA SOCIAL.TREBALLADORA SOCIAL  ATENCIÓ PRIMÀRIA  DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PATERNA. METODOLOGIA

Curs compost per classes de quatre hores de duració cada sessió, amb els descansos necessaris.OBJECTIUS DE L'ACCIÓ FORMATIVA 

Preparació a els/as alumnes/as de la part específica que se'ls presentarà en qualsevol procés selectiu (oposició) de les Administracions Públiques a places convocades per a Treballadors socials (Cos superior de gestió en acció social).

convocatoria

Módulo

Horas lectivas

 Profesor/a

1 de junio

Necesidades y problemáticas de la tercera edad. Recursos específicos. Intervención y recursos. Especial referencia a los recursos para que permanezcan en el hogar.Tutela.

4 h.

Eva Barea San Juan

Nº col 03/2992.

8 de junio

Diversidad         funcional. Marco normativo, estratégico y teórico.

Reconocimiento  y   valoración de  la discapacidad. Recursos específicos.

4h.

Eva Barea San Juan

Nº col 03/2992.

15 de junio

Exclusión social, pobreza y desigualdad. Conceptos. Factores. Respuesta institucional.

Su relación con el trabajo social.

4 h.

 

Manuel Martinez Sanchez

Nº col 765

22 de junio

Salud mental. Marco estratégico y normativo. Principales líneas de actuación. Red de recursos. El papel de los trabajadores sociales en salud mental.

4h

Ofelia Villaescusa Gil

Nº col 986

 

 

29 de junio

La familia. Modelos actuales. Nociones sistemáticas de análisis e intervención. El concepto de familia multiproblemática. Programas de intervención. Parentalidad positiva.

4 h.

Manuel Martinez Sanchez

Nº col 765

6 de julio

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Necesidades y problemáticas asociadas al hecho migratorio. Servicios específicos de atención a personas migradas.

4 h.

Manuel Martinez Sanchez

Nº col 765

13 de julio

Protección social y jurídica del menor. Marco normativo de la protección integral de la infancia y de adolescencia. Principios orientadores de la intervención. Instituciones de protección de menores. Recursos específicos en materia de protección de menores. Competencias.

 

4 h.

Francisca Gadea Nadal

Nº col 2071

20 de julio

La atención a las personas en situación de dependencia. Marco normativo, prestaciones y procedimiento. La Ley 39/2006, de PAAD y Decreto 67/2017, de 19 de mayo, del Consell.

4h.

Beatriz Lara Aceituno

Nº col 1896

27 de julio

Violencia de género. Marco normativo. Definición y características de esta problemática. El ciclo de la violencia. Criterios de actuación. Recursos existentes. Las medidas de protección de víctimas de violencia de género

4 h.

Marta Monllor Jiménez


CALENDARI, CONTINGUTS I DISTRIBUCIÓ DE PROFESSORS/AS:


MATRÍCULA:

Col·legiat/a en actiu :180 €

OPCIÓ A--DESCOMPTE DEL 50%: 90€

a.- Col·legiat/a en desocupació que no perceben prestació per desocupació.

B.- Col·legiat/a en desocupació que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment.

c.- Col·legiat/a  en actiu que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment.OPCIÓ B--DESCOMPTE DEL 25%:  135€

1-Per a col·legiats/as en actiu que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

2- Per a col·legiats/as  en desocupació que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.Nota:

Les persones col·legiades en altres col·legis professionals de treball social, tindran dret a les mateixes condicions de cost del curs sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes, sempre que siguen admeses després de realitzar la preinscripció.MATRÍCULA:  Fins al 11 de maig a les 14h o fins que es cobrisquen les places.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ  (NOMÉS PER A PERSONES COL·LEGIADES EN EL COL·LEGI D'ALACANT)FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ ( NOMÉS PER A PERSONES COL·LEGIADES EN ALTRES COL·LEGIS PROFESSIONALS)L'ingrés del pagament hauràs de fer-lo Ingressant-lo en BANKINTER amb el concepte "curs OPOSICIONS TEMARI ESPECIFIQUE":

BANKINTER ÉS 53 0128 0630 5401 0008 8436L'alumne/a ha de tenir en compte que aquest tipus de cursos són de preparació per a les proves, no són cursos d'especialització ni es cursen per a obtenir mèrits i per tant no tenen per què ser baremables en convocatòries d'ocupació pública, per això el col·legi no emetrà certificats de les mateixos.Per a qualsevol consulta hauràs de dirigir-te al correu: formacion@cotsalacant.es  o al telèfon de formació 609589873.
 Normes de devolució de cursos anul·lats pels inscrits:

Fins a quatre dies abans, devolució íntegra de l'import del curs.

Després del quart dia fins al mateix dia del curs se'ls retornarà el 30% de l'import d'aquest.

Només s'acceptaran devolucions per malaltia o treball degudament justificats o defunció familiar. NORMES GENERALS RELACIONADES AMB FORMACIÓ

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info