CURSE TREBALL SOCIAL I SÈNIOR COHOUSING

25.03.2021

Dates i horaris del curs: Del 4 de maig al 30 de juliol de 2021


HORES LECTIVES: 100H


Modalitat Tele formació: A través de la plataforma Moodle o similar. L'alumne/a usant els materials facilitats pel professor/a, a través de la plataforma , gestionarà el seu temps d'estudi i el de realització d'exercicis, amb la finalitat de complir amb els objectius d'aprenentatge establits pel professor/a.

Se celebraran dues sessions de videoconferència en temps real a través de la plataforma webex, zoom o similar, l'alumne/a haurà d'assistir a les sessions en línia en els horaris i dies indicats.

TERMINI DE MATRÍCULA:Fins al 30 d'abril a les 14h

El formulari de matrícula romandrà obert fins a aquesta data o fins que s'ocupen les places, el pagament haurà de realitzar-se abans d'emplenar el formulari i incloure's el resguard en ell.

L'ingrés del pagament hauràs de fer-lo Ingressant-lo en BANKINTER amb el concepte "curse TS SENIOR"

BANKINTER ÉS 53 0128 0630 5401 0008 8436
PROFESSORA:

Victoria Abadia Calpena. Núm. Col. 2533 (**COTSG)
Treballadora Social en exercici lliure. Experta universitària en mediació familiar i resolució de conflictes. Experta universitària en coordinació de criança. Perit social forense. Sòcia fundadora de Alicerce Social, gabinet de treball social i mediació familiar situat en un centre mèdic de la ciutat de Pontevedra. (https:// alicercesocial.com) Treballadora social i mediadora en Cohousing Galícia, entitat facilitadora de projectes **cohousing a Galícia. ( https://cohousing.gal) Experiència professional en centres sanitaris privats com a mediadora i treballadora social en exercici lliure, treballadora social en centres residencials privats d'atenció a persones majors i persones dependents i centres de dia. Formació en atenció
integral i centrada en la persona, dany cerebral i demències.

OBJECTIUS:

Els objectius d'aquesta formació són els següents:
• Identificar els diferents jaciments d'ocupació existents en l'àmbit del treball social.
• Donar a conèixer als i les professionals del treball social les eines necessàries per a participar en processos d'assessorament i creació d'habitatges col·laboratius per a majors o Sènior Cohousing.
• Dotar als i les professionals del treball social dels coneixements necessaris per al correcte acompliment de les seues funcions en aquesta àrea.

PERFIL DE L'ALUMNAT:

Professionals del treball social, persones col·legiades amb interès en l'àrea de les persones majors i habitatges col·laboratius.

CONTINGUTS

Mòdul I: Marc conceptual del Cohousing.
 1. 1 Definició i orígens del Cohousing o habitatges col·laboratius.
1. 2 Caracteristicas Comuns del model Cohousing.
• Mètodes participatius.
• Disseny orientat a la comunitat.
• Zones comunes àmplies. Autogestió.
• Estructura no jeràrquica.
• Independència econòmica.
1. 3 Tipologia del model Cohousing.
• Tipus de Cohousing ateses les persones.
• Tipus de Cohousing atesa l'edificació.

 Mòdul II: Procés de creació d'un habitatge col·laboratiu o Cohousing.
2. 1 Forma jurídica i model de convivència del Cohousing.
 2. 2 Finançament del model Cohousing.
2. 3 Procés de creació d'un habitatge col·laboratiu o Cohousing.
• Elements fonamentals del procés de creació.
• Fases de creació d'un Cohousing.

Mòdul III: Sènior Cohousing.
3. 1 Conceptualització del Sènior Cohousing.
3. 2 Història del Sènior Cohousing.
3. 3 Antecedents teòrics del Sènior Cohousing.

• Envellir amb èxit i a casa.
• Entorn “capacitante” per a la compensació en l'envelliment.
• Comunitats amigables amb els majors i capacitat funcional.
• Model d'atenció integral centrat en la persona (MAICP).
3.4 Perfil i característiques de la població major a Espanya: perquè envellir en comunitat.

Mòdul IV: Procés de creació d'un Sènior Cohousing.
4.1 Les característiques específiques del Sènior Cohousing.
• Participació, compromís i autonomia. Entorn capacitante i resiliència.
• Activitats amb sentit i capacitats cognitives i intel·lectuals.
• Model llar (housing) i benestar subjectiu.
• Mutualisme comunitari i cures.
• Comunitat de suport i reducció de la morbiditat.
 4. 2 Les fases per a la creació d'un Sènior Cohousing: el mètode Nielsen.
• Taller I. Envellir bé/ envellir integrat en l'entorn.
• Taller II. El disseny participatiu.
• Taller III. Normes de convivència.

Mòdul V: La disciplina del treball social i el Sènior Cohousing.
5. 1 Treball social amb persones majors.
5. 2 Treball social amb grups.
5. 3 Treball social comunitari.

Mòdul VI: Funcions dels i les professionals del treball social en el Sènior
Cohousing.
6.1 Fase de creació i desenvolupament d'un Sènior Cohousing.
6.2 Fase de seguiment d'un Sènior Cohousing en funcionament.
6.3 Resolució de conflictes i Sènior Cohousing.

Mòdul VII: Principals exemples de Sènior Cohousing en el món.
7.1 Sènior Cohousing als Estats Units.
7.2 Sènior Cohousing a Europa.
7.3 Sènior Cohousing a Espanya.

CALENDARIZACIÓ DE LES SESSIONS DE VIDEOCONFERÈNCIA EN TEMPS REAL

Sessió virtual: Presentació del curs i breu introducció al Cohousing. 11 maig de 2021 18.00 h.
Sessió virtual: Resolució de dubtes i debat final. 27 juliol de 2021 18.00 h.

METODOLOGIA.

Formació online on, a través de la plataforma del col·legi, l'alumnat podrà treballar els continguts formatius mitjançant els següents recursos: temari en format PDF, contingut audiovisual, lectures complementàries i participació activa en els fòrums on es proposaran temes d'interès per a fomentar el debat.

SISTEMA D'AVALUACIÓ.

Per a superar el curs, és necessari realitzar el qüestionari final de cada mòdul on caldrà contestar correctament 6 de les 10 preguntes plantejades. Els alumnes i alumnes disposaran, per a això, de 3 intents. En alguns dels mòduls es plantejaran tasques o exercicis pràctics que tindran un caràcter obligatori, i que serveixen per a aprofundir en el tema objecte d'estudi. La participació en els fòrums és voluntària, encara que recomanem l'ús dels mateixos perquè la formació resulte més enriquidora, debatre en grup, compartir dubtes, experiències i generar sinergies.
COST 

Col·legiat/a en actiu:130€

OPCIÓ A--DESCOMPTE DEL 50%: 65 €

a.- Col·legiat/a  en desocupació que no perceben prestació per desocupació.

b.- Col·legiat/a en desocupació que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .

c.- Col·legiat/a  en actiu que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .OPCIÓ B--DESCOMPTE DEL 25%:   97€

1-Per a col·legiats/as  en actiu que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment .

2- Per a col·legiats/as  en desocupació que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment .

Nota: Les persones col·legiades en altres col·legis professionals de treball social , tindran dret a les mateixes condicions de cost del curs sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes.Per a qualsevol consulta  hauràs de dirigir-te al correu: formacion@cotsalacant.es o telèfon de formació 609589873.FORMULARI D'INSCRIPCIÓNORMES DE DEVOLUCIÓ:

Fins a quatre dies abans de l'inici del curs, devolució íntegra de l'import del curs.

Després del quart dia fins al mateix dia del curs se'ls retornarà el 30% de l'import del mateix i només s'acceptaran devolucions per malaltia o treball degudament justificats o defunció familiar.


NORMES GENERALS RELACIONADES AMB FORMACIÓ

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info