CURS DE PREPARACIÓ D'OPOSICIONS : RESOLUCIÓ DE SUPÒSITS PRÀCTICS 2021

06.04.2021
                                                                         
 
 
Dates i horaris del curs: 6, 13, 20 i 27 de maig i 3 de juny (dijous) de 17.00 a 21.00 h   
HORES LECTIVES: 20H
Modalitat: virtual a través de la plataforma **webex


METODOLOGIA

20h: 5 sessions de 4 hores

Modalitat: Online, a través de webinar en streaming directe (No hi haurà possibilitat d'accés en diferit, al no ser gravades les sessions)

ADVERTIMENT: A afectes de la verificació de l'assistència a cadascuna de les sessions per part del Col·legi de Treball Social d'Alacant, serà estrictament necessari mantenir activada la webcam de l'usuari durant la totalitat de la jornada.TERMINI DE MATRÍCULA: Fins al 27 d'abril a les 14hPROFESSOR:

MANUEL A. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, COL·LEGIAT Núm. 765

FUNCIONARI DE CARRERA DES DE L'ANY 2010. TREBALLADOR SOCIAL DE SERVEIS SOCIALS GENERALS. AJUNTAMENT D'ALACANT. UNITAT D'EMERGÈNCIA I INCLUSIÓ SOCIAL DEL CENTRE SOCIAL 4. EXPERIÈNCIA PRÈVIA DE 12 ANYS EN ENTITATS DEL TERCER SECTOR (VIH/SIDA, ADDICCIONS, MINORIES ÈTNIQUES, PERSONES MIGRADES, PARKINSON).OBJECTIUS:

Dotar als participants d'un cos teòric i metodologia a aplicar en la resolució de casos pràctics
Proporcionar un esquema o disseny d'intervenció del TS en els supòsits pràctics
Adquirir entrenament en la resolució de casos pràctics


CONTINGUTS


6 de maig

Metodologia per a abordar la resolució de supòsits pràctics. Orientacions bàsiques. Procés i contingut. Modalitats. Tipologia de clients i demandes en nivells individual i familiar. El diagnòstic social: nivells d'aproximació i categories de contingut. Planificació: Àrees d'intervenció i formulació d'objectius. Comparativa d'esquemes operatius per autors

13 de maig

Intervenció amb famílies. Famílies multiproblemáticas: característiques i objectius. Desprotecció de menors: Risc o desemparament, aqueixa és la qüestió. Factors de risc i objectius d'intervenció. Resolució de supòsits pràctics de desenvolupament i guiat per preguntes. L'entrevista en Treball Social.

20 de maig

El paradigma de l'exclusió social. Dimensions i indicadors d'exclusió. Trajectòries. Conceptes de pobresa. Objectius de l'acompanyament social i la gestió de casos. Supòsits pràctics sobre exclusió social.

27 de maig

Qui depèn de qui? Àrees d'intervenció. Incompatibilitats de serveis i prestacions en el SPAAD. Objectius. Recursos. Cuidadors i projecte vital. Supòsit pràctic en matèria d'atenció a la dependència. L'informe social.

3 de juny

Enfocaments comunitaris en supòsits pràctics. Elements bàsics de la comunitat. La lògica pla- programa-projecte. Determinació dels nivells i les metodologies d'intervenció. Tipologia d'intervencions comunitàries. Teixint xarxes en contextos d'emergència social. Resolució de supòsits.CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Aquesta acció formativa té la singularitat de combinar elements teòrics amb el treball a l'aula virtual, eminentment pràctic, amb metodologies participatives de grup xicotet i grup gran.

L'alumnat ha d'assumir una actitud de disponibilitat a aquesta participació, ja que s'abordarà amb una perspectiva construccionista, en una relació d'absoluta simetria i tractant a cada moment de promoure totes les potencialitats individuals i grupals.

L'alumne/a ha de tenir en compte que aquest tipus de cursos són de preparació per a les proves, no són cursos d'especialització ni es cursen per a obtenir mèrits i per tant no tenen per què ser baremables en convocatòries d'ocupació pública, per això el col·legi no emetrà certificats de les mateixos.
 
MATRÍCULA:

Col·legiat/a en actiu: 100€

OPCIÓ A--DESCOMPTE DEL 50%:   50€

a.- Col·legiat/a en desocupació que no perceben prestació per desocupació.

b.- Col·legiat/a  en desocupació que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment.

c.- Col·legiat/a en actiu que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .OPCIÓ B--DESCOMPTE DEL 25%:   75€

1-Per a col·legiats/as en actiu que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

2- Per a col·legiats/as  en desocupació que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment .Nota:

Les persones col·legiades en altres col·legis professionals de treball social, tindran dret a les mateixes condicions de cost del curs sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes, sempre que siguen admeses després de realitzar la preinscripció.


FORMULARI DE MATRÍCULA ( NOMÉS PER A PERSONES COL·LEGIADES)

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ"(NOMÉS PER A PERSONES COL·LEGIADES EN ALTRES COL·LEGIS PROFESSIONALS)Per a qualsevol consulta  hauràs de dirigir-te al correu: formacion@cotsalacant.es  o al telèfon 965214763 en els següents horaris:

De dilluns a dijous de 10,00h a 14,00h h.Prioritat d'inscripció:

1r Col·legiats/as en el Col·legi d'Alacant al corrent de quotes.

2ºCol·legiats en altres col·legis professionals de Treball Social al corrent de quotes.

 Normes de devolució de cursos anul·lats pels inscrits:

Fins a quatre dies abans, devolució íntegra de l'import del curs.

Després del quart dia fins al mateix dia del curs se'ls retornarà el 30% de l'import d'aquest.

Només s'acceptaran devolucions per malaltia o treball degudament justificats o defunció familiar. NORMES GENERALS RELACIONADES AMB FORMACIÓ
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info