CURS "*ANALISIS DESCRIPTIU I COMPRENSIU DEL NOU MODEL DE SERVEIS SOCIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA"

06.08.2021

 

 

DURACIÓ: 20 hores.

MODALITAT: Videoconferència en temps real a través plataforma MEET del COTSA

DATA D'INICI I FINALITZACIÓ: Del 3 de novembre al 1 de desembre de 2021

HORARI: Dimecres de 17 a 21h.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT/PRESENTACIÓ

Els Serveis Socials a la Comunitat Valenciana afronten el gran repte que implica la implementació d'un nou model afavorit per la Generalitat Valenciana mitjançant una llei considerada de “tercera generació”. Aquesta nova norma reguladora planteja un autèntic canvi de paradigma amb l'aparició de diferents conceptes en la nostra pràctica professional com són la categorització de “serveis essencials”, generació de “ drets subjectius” o la denominació de “serveis socials inclusius”, que requereixen d'un canvi de mirada respecte al que s'ha considerat tradicionalment en el seu objecte i tractament .

Ja siga per a les treballadores socials que desenvolupen els seus serveis en l'actualitat com per a les que desitgen incorporar-se al sistema en un futur pròxim, és imprescindible una lectura exhaustiva i comprensiva de la nova llei de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, així com les diferents normes que la van desenvolupant en el seu detall.

OBJECTIUS DE L'ACCIÓ FORMATIVA

Facilitar als professionals la requerida mirada integral del nou model de Serveis Socials en la comunitat Valenciana
Aclarir els conceptes sobre les importants novetats que el nou model estableix enfront de la pràctica habitual dels Serveis Socials
Visualitzar el desenvolupament del nou model a l'hora dels imprescindibles canvis des de la perspectiva metodològica professional, els nivells d'intervenció i l'organització funcional i territorial.
Facilitar la compressió i l'estudi de la Llei de Serveis Socials i el seu desenvolupament normatiu per a la implementació en els seus diferents àmbits.
Facilitar un espai professional de transferència d'experiències i *interacambio de realitats


COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR.


Garantir la comprensió del nou sistema de Serveis Socials, tant a nivell dels principis que ho inspiren com pels drets, deures, objectius i organització d'aquests.
Adquisició dels conceptes bàsics que introdueix la Llei i el desenvolupament reglamentari.
Saber traslladar els continguts teorics a l'exercici professional.
Capacitat de analísis i estratègies d'implementació de la Llei de Serveis Socials


CONTINGUTS/PROGRAMA:


Sessió 1:


La Llei 3/2019, de 18 de febrer, dels serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana: Procés de configuració del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Estructura funcional i territorial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Principis rectors.
Exercicis pràctics.
Test


Sessió 2:


La Llei 3/2019, de 18 de febrer, dels serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana: catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Decret 59/2019, de 12 d'Abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de serveis socials: Registre, autorització i acreditació.
Exercicis pràctics.
Test


Sessió 3


La Llei 3/2019, de 18 de febrer, dels serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. Coordinació i cooperació interadministrativa interdepartamental. Drets i deures de les persones usuàries dels serveis socials. Drets i deures de les persones professionals dels serveis socials.
Exercicis pràctics.
Test.


Sessió 4


La Llei 3/2019, de 18 de febrer, dels serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. Intervenció de les persones professionals de serveis socials i instruments tècnics. Decret 38/2020 de 20 de Març del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària: Contracte programa. Coordinació en els equips professionals de serveis socials


Sessió 5


Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació del mapa de Serveis socials de la Comunitat Valenciana: *Mapificación, Zonificació territorial dels serveis socials.
La coordinació en els equips de serveis socials. El treball en equip. La interdisciplinarietat. Motivació i lideratge. Aspectes positius i dificultats del treball en equip.
Exercicis Pràctics
Test


ESTRATÈGIA METODOLÒGICA.


Es proposa que les sessions de treball siguen de quatre hores. 
Els alumnes comptaran amb un els continguts, que es facilitarà a l'entitat organitzadora amb una setmana d'antelació.
Les sessions s'estructuraran en quatre blocs *metodologícos;
✓ Conéixer el contingut teòric.
✓ Comprendre els temes impartits.
✓ Practicar les destreses, habilitats i coneixements nous a adquirir.
✓ Compartir experiències professionals.

DOCENTS:

Enrique Ferrer Lorente, de formació treballador social, 32 anys d'experiència laboral en l'administració local (ajuntament de Paterna (València) : 8 anys com a treballador social, 3 anys com a Coordinador d'Assistència Social, 8 anys com a Coordinador de Benestar Social, 8 anys coordinador de Cooperació Internacional i Immigració , 4 anys com a Director Tècnic de Serveis Socials. 18 mesos com a Director General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat de Serveis Socials- *IVAFIQ de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. En l'actualitat, Coordinador de Família en la Direcció Territorial de Castelló-GVA.

Eva Barea Sant Joan. Treballadora social amb 23 anys d'exercici professional. Ha exercici la *profesion des de diferents perspectives; Dona, tercera edat i atenció primària de Serveis Socials. Funcionària de carrera des del 2006. Actualment directora del Centre *Especilizado d'Atenció al Major
de Segorbe, Castelló dependent de la Direcció Territorial de Castelló. GVA.


DESTINATARIS: Persones col·legiades en el Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant.


COST: Curs subvencionat pel Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant. La matrícula serà gratuíta per als seus col·legiats/as. Places limitades.

ADVERTIMENT:: El cost de la matrícula d'aquest curs ascendiria a 100 eur per alumne/a, però és  subvencionada pel col·legi íntegrament . Les places són limitades i solen quedar-se persones en llista d'espera en aquesta mena de curs, per la qual cosa ,a les persones que havent sigut admeses en el curs assistisquen a menys del 80% de les sessions sense causa degudament justificada, se'ls carregarà en compte el cost de la seua plaça.

NORMES 

Les sessions no seran gravades.

L'assistència a les sessions per videoconferència és obligatòria.

Per a rebre el certificat del curs s'haurà d'assistir a un 80% de les hores de classe virtual.

Per a la justificació de faltes d'assistència, l'alumne haurà de fer arribar a l'organització el document justificatiu de la mateixa que haurà de ser per malaltia, defunció d'un afí , incompatibilitat laboral o causa major.

L'admissió al curs es realitzarà per rigorós ordre d'inscripció.

Per a ser admés s'haurà d'estar al corrent de quotes col·legials.

Emplenar el formulari no garanteix l'accés a aquesta. Les persones admeses rebran  un correu de confirmació en l'adreça que indiquen en el formulari una vegada completat el contingent d'inscripcions.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ ( CURS COMPLET AMB LLISTA D'ESPERA)

 

 


Per a contactar amb l'àrea de formació:

 Correu: formacion@cotsalacant.es

Telèfon: 609589873.


NORMES GENERALS RELACIONADES AMB FORMACIÓ

 

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info