CURSE "TREBALL SOCIAL FORENSE. LA PRACTICA DE LA PROVA PERICIAL SOCIAL”

18.08.2021

COMPLET

DURACIÓ: 250 hores.

MODALITAT: Semipresencial.  Sessions pràctiques virtuals

ENTITAT / DOCENT QUE HO IMPARTEIX: Josefa Moreno Román. Treballadora Social. Criminòloga. Directora Gabinet JMR. TREBALL SOCIAL

DATA D'INICI I FINALITZACIÓ: Del 6 de setembre al 9 de desembre de 2021MODALITAT: 

Part teòrica: virtual a través de la plataforma de la professora.

Part pràctica: Els dies 25 de novembre, 2 i 9 de desembre de 2021 a través de la plataforma de videoconferències MEET del col·legi en horari de 17 a 21h.   JUSTIFICACIÓ:
     

En qualsevol procediment (civil, penal,…), el jutge o jutgessa necessitarà, en moltes ocasions, coneixements diferents als jurídics per a poder resoldre sobre els mateixos, necessitant per a això de l'auxili de professionals especialistes en una matèria, els denominats perits. Entre aquests professionals es troben les i els professionals del Treball Social.
A través d'aquest curs introductori al Treball Social Forense, es possibilita a l'alumnat el coneixement de la pràctica pericial social amb la finalitat que adquirisca les capacitats necessàries per a la seua intervenció com a perit. Per a això es treballa, del general a l'específic, aspectes tals com la relació de la nostra disciplina amb l'Administració de Justícia; el marc normatiu i legislatiu de la pràctica pericial; conceptes sociojurídicos bàsics; els àmbits d'actuació on estem presents com a perit socials; la metodologia d'avaluació social forense a aplicar, o els objectes pericials susceptibles de ser valorats pel Treball Social; així com alguns aspectes de l'exercici lliure.

COMPETÈNCIES

Conèixer el marc normatiu legislatiu referencial de la pràctica pericial.
Capacitat per a conèixer el protocol d'avaluació forense.
Capacitat per a conèixer i aplicar el marc teòric pràctic avaluatiu en la pràctica pericial social.
Capacitat per a interpretar la demanda judicial i donar resposta al sol·licitat per l'òrgan judicial.
Capacitat per a obtenir, analitzar i sistematitzar les dades necessàries i rellevants a partir de l'estudi de camp, a fi de donar resposta a la petició judicial.
Capacitat per a adquirir destreses per a la defensa del dictamen pericial en la vista oral.

OBJECTIUS

Donar a conèixer la relació de l'Administració de Justícia amb el Treball Social, presentant la comesa dels i les professionals del Treball Social en l'àmbit de la justícia.
Acostar a l'alumnat el marc normatiu referencial de la seua intervenció com a perit.
Dotar a l'alumnat de la metodologia d'avaluació social, presentant el protocol d'avaluació forense, així com les pautes i procediments teòric-pràctics per a la realització de peritatges socials.
Entrenar a l'alumnat perquè desenvolupen com a perits les habilitats necessàries per a una bona exposició i una millor defensa del seu dictamen pericial en la vista oral.


CONTINGUTS

MÒDUL I

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Tema 1. Administració de Justícia. Ordres Jurisdiccionals. Jutjats i
Tribunals. Competències.

MÒDUL II

TREBALL SOCIAL I ÈTICA
Tema 1. L'ètica en Treball Social.
Tema 2. L'ètica en la pràctica pericial. L'ètica forense.

MÒDUL III

MARC LEGISLATIU EN LA PRÀCTICA PERICIAL
Introducció.
Tema 1. Convenció sobre els Drets del Xiquet.
Tema 2. Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.
Tema 3. Codi Civil.
Tema 4. Llei orgànica, 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
Tema 5. Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.
Tema 6. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
Tema 7. Llei 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors i el seu Reglament.
Tema 8. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
Tema 9. Llei 27/2003, de 31 de juliol, Reguladora de l'ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica.
Tema 10. Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima.
Tema 11. Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del Tribunal del Jurat.
Tema 12. Instrucció 5/2001, de 19 de desembre, sobre remissió anual als òrgans jurisdiccionals de llistes de professionals per a la seua designació judicial com a perits i el Protocol d'ella derivat.
Tema 13. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

MÒDUL IV

TREBALL SOCIAL I LA SEUA RELACIÓ AMB L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Tema 1. Treball Social Forense.
Tema 2. Professionals del Treball Social i la seua labor com a perits.
Tema 3. Àmbits d'actuació:
3.1. Aproximació al peritatge social en Dret de Família.
3.2. Aproximació al peritatge social en els Jutjats d'Incapacitacions i Tuteles.
3.3. Aproximació al peritatge social en els Jutjats de Menors.
3.4. Aproximació al peritatge social en els Jutjats de Violència sobre la Dona.
3.5. Aproximació al peritatge social en casos d'accidents de trànsit, laborals i negligència mèdiques.
3.6. Obertura a altres instàncies judicials.


MÒDUL V

CONCEPTES **SOCIOJURÍDICOS

Tema 1. Conceptes bàsics en la jurisdicció civil
Tema 2. Conceptes bàsics en la jurisdicció penal

MÒDUL VI

DEL DICTAMEN DE PERITS
Tema 1. Marc legislatiu:
1.1. Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.
1.2. Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta.
Tema 2. La prova pericial en les diferents jurisdiccions:
2.1. La prova pericial en la jurisdicció penal.
2.2. La prova pericial en la jurisdicció social.
Tema 3. Del Dictamen de perits:
3.1. Valoració de la prova pericial:
3.1.1. Concurrència de perits.
3.2. Condicions dels perits.
3.3. Designació de perits:
3.3.1. Designació judicial de perit.
3.3.2. Designació de perit d'assistència jurídica gratuïta.
3.3.3. Designació de perit d'ofici.
3.3.4. Designació de perit de part.
3.4. Honoraris dels perits:
3.4.1. Honoraris dels perits designats judicialment
3.4.2. Honoraris dels perits designats per justícia
gratuïta
3.4.3. Honoraris dels perits designats d'ofici
3.4.4. Honoraris dels perits designats per les parts
3.5. Responsabilitats i drets dels perits.
3.6. Emissió del dictamen.
3.7. Imparcialitat dels perits: Recusació, Tatxa i Abstenció.
3.8. La presència del perit en la vista oral. La ratificació:
3.8.1. La pràctica de la prova en l'acte del judici.
3. 8.2. L'oratòria. Habilitats de l'o la perit.

MÒDUL VII

EL DICTAMEN PERICIAL SOCIAL

Tema 1. De l'informe social al dictamen pericial.
Tema 2. Característiques del dictamen pericial.
Tema 3. Metodologia social aplicada a la pràctica pericial:
3.1. Tècniques i instruments: aplicació pràctica en l'àmbit judicial.
3.2. Fases del procés pericial. Protocol d'avaluació forense.
3.3. Estructura i contingut del dictamen pericial social.
3.4. Anotacions i consideracions per a l'elaboració d'un bon
dictamen pericial.

MÒDUL VIII

TREBALL SOCIAL FORENSE. PRÀCTICA PERICIAL I EXERCICI LLIURE
Introducció.
Tema 1. Treball Social Forense: Pràctica pericial i exercici lliure.
Tema 2. Aspectes tècnics fiscals:
2.1. Aspectes tècnics fiscals.
2.2. El contracte de prestació de serveis: La fulla per encàrrec professional.
2.3. Els honoraris professionals:
2.3.1. El pressupost: l'estudi de necessitats
2.3.2. La minuta professional

MÒDUL IX

CASOS PRÀCTICS

Bibliografia

Annexos especialitzats


 METODOLOGIAEl curs consta de 250 hores i està compost d'un material didàctic dividit en nou mòduls, vuit teòrics on es desenvolupa l'exposició de tot el temari i un pràctic; així mateix, aquest contingut es complementa amb un ampli material de consulta i/o ampliació i bibliografia especialitzada.
El curs té una duració de 235 hores teòriques online a través de plataforma moodle i 15 hores presencials virtuals. 
Al llarg  de la part teòrica, l'alumnat haurà de realitzar cada setmana dues aportacions al fòrum, obligatòries, relatives al tema corresponent. Serà la tutora l'encarregada d'obrir el fil del debat, dinamitzar el mateix i realitzar el seguiment de l'alumnat en les seues aportacions. Així mateix, cada alumna o alumne haurà de realitzar un qüestionari tipus test de cada mòdul. Aquests qüestionaris es podran repetir tantes vegades com siguen necessàries, no donant-se per vàlid el mateix fins que no s'aconseguisca un 100% de les respostes correctes.
En finalitzar la part teòrica tindran lloc les sessions presencials virtuals, de 15 hores de duració. En aquestes sessions treballarem les pautes, metodologia i procediments per a la realització dels informes pericials en les diferents jurisdiccions, analitzant els objectes pericials susceptibles de ser valorats pel Treball Social. Així mateix, es desenvoluparà l'estructura i contingut de l'informe pericial.
Les sessions presencials tindran lloc de manera virtual en quatre sessions.
El curs no se certifica per parts, per a poder superar el curs i optar al certificat s'ha de realitzar el curs complet; per a això s'han tenir totes les aportacions als fòrums setmanals fetes, tots els qüestionaris dels mòduls realitzats al 100% correctes sense excepció, i assistir a les tres sessions presencials virtuals.


 AVALUACIÓ:


S'estarà APTA o APTE en el curs si: 

En la part teòrica online: s'han realitzat totes les aportacions setmanals dins dels terminis establits en el calendari del curs, així com tots els qüestionaris al 100% correcte. 
En la part pràctica (sessions virtuals): s'ha assistit, almenys, al 80% de les hores establides per a aquestes sessions.  


S'estarà NO APTA o NO APTE en el curs si:

En la part teòrica online: no s'han realitzat totes les aportacions setmanals dins dels terminis establits en el calendari del curs. #Referent a això, l'alumne o alumna causarà baixa automàtica en el curs a partir de tres setmanes sense haver realitzat aquestes aportacions dins dels terminis assenyalats. 
No es tenen tots els qüestionaris realitzats al 100% correcte.

 En la part pràctica (sessions virtuals): no s'ha assistit, almenys, al 80% de les hores establides per a aquestes sessions. 
El curs no se certifica per parts, per a superar-lo s'ha de tenir les dues parts completes, la part teòrica i la part pràctica.

COST:

Persones Col·legiades en actiu: 250 €

Persones col·legiades desocupades: 210 €

a.- Col·legiat/a en desocupació en el moment de formalitzar la matrícula, que no perceben prestació per desocupació.

b.- Col·legiat/a en desocupació en el moment de formalitzar la matrícula, que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent

c.- Col·legiat/a  en actiu en el moment de formalitzar la matrícula, que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent.
Nota:

Els col·legiats en altres col·legis de treball Social tindran els mateixos avantatges d'inscripció que els col·legiats a Alacant, per a això hauran de fer-ho constar en el formulari d'inscripció i adjuntar un certificat del seu col·legi on conste que es troben col·legiats/as i al corrent de pagament.

Una vegada abonada una matrícula, no es farà revisió de la mateixa per part del Col·legi en el cas que canviaren les circumstàncies laborals de l'alumne/a.

Només es retornaran les matrícules en el supòsit que el Curs se suspenga per causes alienes a l'alumnat.

Les sessions no seran gravades.ÚLTIMES PLACES (Les matrícules d'aquest curs quedarà oberta fins que es cobrisquen les últimes places disponibles. Si estàs interessat/a hauràs de realitzar directament el pagament i la matrícula mentre el formulari continue obert).

FORMULARI DE MATRÍCULAPer a contactar amb l'àrea de formació:

 Correu: formacion@cotsalacant.es

Telèfon: 609589873.NORMES GENERALS RELACIONADES AMB FORMACIÓ

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info