CURS DE PREPARACIÓ D'OPOSICIONS : RESOLUCIÓ DE SUPÒSITS PRÀCTICS

17.06.2021
                                                                                                                                       
 
COMPLET
 
DATES I HORARI:  23 i 30 de setembre; 7, 14, 21 i 28 d'octubre; 4 i 11 de novembre, de 17.00 a 20.00 h.

HORES LECTIVES: 24 H.

METODOLOGIA: 24hores, distribuïdes en 8 sessions de 3 hores cadascuna.

Modalitat: Online, a través de webinar en streaming directe (No hi haurà possibilitat d'accés en diferit, al no ser gravades les sessions)

ADVERTIMENT: A afectes de la verificació de l'assistència a cadascuna de les sessions per part del Col·legi de Treball Social d'Alacant, serà estrictament necessari mantenir activada la webcam de l'usuari durant la totalitat de la jornada.PROFESSOR:

MANUEL A. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, COL·LEGIAT Núm. 765

FUNCIONARI DE CARRERA DES DE L'ANY 2010. TREBALLADOR SOCIAL DE SERVEIS SOCIALS GENERALS. AJUNTAMENT D'ALACANT. UNITAT D'EMERGÈNCIA I INCLUSIÓ SOCIAL DEL CENTRE SOCIAL 4. EXPERIÈNCIA PRÈVIA DE 12 ANYS EN ENTITATS DEL TERCER SECTOR (VIH/SIDA, ADDICCIONS, MINORIES ÈTNIQUES, PERSONES MIGRADES, PARKINSON).OBJECTIUS:

Dotar als participants d'un cos teòric i metodologia a aplicar en la resolució de casos pràctics
Proporcionar un esquema o disseny d'intervenció del TS en els supòsits pràctics
Adquirir entrenament en la resolució de casos pràctics


CONTINGUTS

23 de setembre

Metodologia per a abordar la resolució de supòsits pràctics. Alguns consells per a començar. Orientacions bàsiques. Procés i contingut. Modalitats. Tipologia de clients i demandes en nivells individual i familiar. Comparativa d'esquemes operatius per autors.

30 de setembre

Famílies multiproblemátiques. Posar ordre en el caos. Característiques i objectius. Orientacions per a la intervenció. Resolució de supòsits pràctics.

7 d'octubre
Intervenció amb família i menors. Risc o desemparament, aqueixa és la qüestió. Factors de risc, conseqüències i objectius d'intervenció. Objectius d'intervenció. Supòsits pràctics de família i menors

14 d'octubre
El paradigma de l'exclusió social. Dimensions i indicadors d'exclusió. Trajectòries. Objectius de l'acompanyament social i la gestió de casos. Supòsits pràctics sobre exclusió social.

21 d'octubre
Aprofundint en el diagnòstic social: nivells d'aproximació, categories de contingut i estructura. Reflexions sobre les eines tècniques per al diagnòstic social: sistemes de classificació diagnòstica i escales de mesurament. Formulació d'hipòtesi. La matriu de planificació: diverses propostes. Els objectius del pla. Exemples pràctics.

28 d'octubre
Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència. Àrees d'intervenció. Objectius. Serveis i prestacions. Cuidadors i projecte vital. Resolució de supòsits pràctics.

4 de novembre
La intervenció des de diversos àmbits i serveis. Resolució de supòsits pràctics.

11 de novembre
Enfocaments comunitaris en supòsits pràctics. Elements bàsics de la comunitat. La lògica pla- programa-projecte. Determinació dels nivells. Tipologia d'intervencions comunitàries. Resolució de supòsits pràctics.


CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Aquesta acció formativa té la singularitat de combinar elements teòrics amb el treball a l'aula virtual, eminentment pràctic, amb metodologies participatives de grup xicotet i grup gran.

L'alumnat ha d'assumir una actitud de disponibilitat a aquesta participació, ja que s'abordarà amb una perspectiva construccionista, en una relació d'absoluta simetria i tractant a cada moment de promoure totes les potencialitats individuals i grupals.

L'alumne/a ha de tenir en compte que aquest tipus de cursos són de preparació per a les proves, no són cursos d'especialització ni es cursen per a obtenir mèrits i per tant no tenen per què ser baremables en convocatòries d'ocupació pública, per això el col·legi no emetrà certificats de les mateixos.MATRÍCULA:

Col·legiat/a en actiu: 120€

OPCIÓ A--DESCOMPTE DEL 50%:   60€

a.- Col·legiat/a  en desocupació que no perceben prestació per desocupació.

b.- Col·legiat/a en desocupació que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment.

c.- Col·legiat/a  en actiu que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment .OPCIÓ B--DESCOMPTE DEL 25%:   95€

1-Per a col·legiats/as  en actiu que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

2- Per a col·legiats/as  en desocupació que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment .
 
 
Els col·legiats en altres col·legis de treball Social tindran els mateixos avantatges d'inscripció que els col·legiats a Alacant, per a això deuran en el seu moment fer constar en el formulari d'inscripció i adjuntar un certificat del seu col·legi on conste que es troben col·legiats/as i al corrent de pagament.

 COM EM MATRICULE?

COMPLETPer a contactar amb l'àrea de formació:

 Correu: formacion@cotsalacant.es

Telèfon: 609589873.NORMES GENERALS RELACIONADES AMB FORMACIÓ
 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info