CURS DE PREPARACIÓ D'OPOSICIONS TEMARI GENERAL 2021 MÒDUL I 2n CONVOCATÒRIA ( DRET ADMINISTRATIU I OCUPACIÓ PÚBLICO)

18.08.2021

 

 

MÒDUL I ( DRET ADMINISTRATIU I OCUPACIÓ PÚBLICO)

Inici del curs: 08-09-2021
Finalització del curs: 24-11-2021
Núm. d'hores lectives: 42 h. ( 12 sessions de 3,30h)

Dates de les sessions: 3,10,17,24 novembre, 1 i 15 desembre, 12,19,26 gener, 2,9,16 febrer.
Distribució: 12 Classes setmanals, dimecres de 16,30 a 20 h  
Modalitat: Online, a través de webinar en streaming directe (No hi haurà possibilitat d'accés en diferit, al no ser gravades les sessions)
Nombre d'hores/jornades mínimes d'assistència acreditada: 80%
ADVERTIMENT: A afectes de la verificació de l'assistència a cadascuna de les sessions per part del Col·legi de Treball Social d'Alacant, serà estrictament necessari mantenir activada la webcam de l'usuari durant la totalitat de la jornada.


PROFESSORS:

Pedro J. Garcia Bevià. Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració. Funcionari de carrera de la Generalitat valenciana, professor associat en l'Àrea de Dret Administratiu del Departament d'Estudis jurídics de l'Estat de la Universitat d'Alacant i professor Col·laborador de l'IVAP i del EVES.METODOLOGIA

Curs compost per classes de tres hores i mitja de duració cada sessió.OBJECTIUS DE L'ACCIÓ FORMATIVA 

Preparació a els/as alumnes/as de la part general que se'ls presentarà en qualsevol procés selectiu (oposició) de les Administracions Públiques a places convocades per a Treballadors socials (Cos superior de gestió en acció social).CONTINGUTS:

DRET ADMINISTRATIU1. L'Acte administratiu. Concepte    i    caràcters.    Classes    de    actes    administratius. Elements subjectius, objectius i formals.

2. El    silenci    administratiu.    Dinàmica    de el    acte    administratiu:    eficàcia    i    efectes. Suspensió i extinció de l'acte administratiu.

3. Validesa i invalidesa: teoria de les nul·litats en el Dret administratiu i suposats de nul·litat, anul·labilitat i irregularitats no invalidants.

4. El Procediment administratiu. Noció, naturalesa i caràcters. Regulació i principis generals del procediment administratiu comú. El procediment administratiu electrònic: principals característiques i singularitats.

5. Interessats en el procediment administratiu: la posició jurídica de l'administrat i de les seues situacions jurídiques. Estructura i desenvolupament del procediment: requisits generals i fases: iniciació, instrucció i terminació.

6. El procediment de revisió d'ofici. Revisió per motius de nul·litat de ple dret. Revisió per anul·labilitat: declaració de lesivitat i **autoimpugnación. La revocació dels actes administratius. La rectificació.

7 Els recursos a instàncies de part: el recurs d'alçada, el recurs de reposició, el recurs extraordinari de revisió. Altres reclamacions prèvies a la via judicial.OCUPACIÓ PÚBLICA

Introducció. Constitució i Estatut d'Autonomia. Normativa vigent.
Objecte, principis i àmbit d'aplicació de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana.
Personal al servei de les Administracions Públiques. Concepte i classes.
Estructuració de l'ocupació pública. Ordenació dels llocs de treball.
Adquisició de la condició de funcionari de carrera. Selecció de personal. Perduda de la condició de funcionari de carrera.
Provisió de llocs de treball. Sistemes ordinaris i altres sistemes de provisió de llocs de treball.
Situacions administratives.
Drets i deures dels empleats públics. La Llei d'incompatibilitats


MATRÍCULA:

Col·legiat/a en actiu: 210€

OPCIÓ A--DESCOMPTE DEL 50%:   105€

a.- Col·legiat/a  en desocupació que no perceben prestació per desocupació.

B.- Col·legiat/a en desocupació que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment.

c.- Col·legiat/a en actiu que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent a cada moment.OPCIÓ B--DESCOMPTE DEL 25%:  158€

1-Per a col·legiats/as en actiu que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

2- Per a col·legiats/as en desocupació que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent a cada moment i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.


COL·LEGIATS D'ALTRES PROFESSIONS: 275€

Nota:

Les persones col·legiades en altres col·legis professionals de treball social , tindran dret a les mateixes condicions de cost del curs sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes.

Les persones col·legiades en altres/as Col·legis Professionals associats a Unió Professional d'Alacant, tindran dret al preu del curs establit en l'opció " col·legiat/a en actiu", sempre que adjunten justificant del seu col·legi de referència de trobar-se al corrent de quotes.FORMULARI DE MATRICULA


Per a contactar amb l'àrea de formació:

 Correu: formacion@cotsalacant.es

Telèfon: 609589873.NORMES GENERALS RELACIONADES AMB FORMACIÓ

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info