CURSE "PERITATGES SOCIALS EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE"

04.07.2019

Ampliem el termini de matrícula fins al 4 de novembre a les 14h.

Inici del curs: 11/11/2019
Finalització del curs: 28/3/2020
Dates de les classes presencials: 27 i 28 de març ( divendres i dissabte).El divendres de 4 a 9 i el dissabte de 9 a 2 i de 4 a 9.
Núm. hores lectives: 180h
Modalitat: semipresencial
Lloc: plataforma de formació virtual de la professora i seu del col·legi.

INSCRIPCIÓ:

Les places són limitades i es cobriran per rigorós ordre d'inscripció.
El termini d'inscripció començarà el 16 d'agost i finalitzarà el 16 d'octubre a les 14h

PUNXA  PER A MATRICULAR-TE


INTRODUCCIÓ

En l'àmbit judicial existeixen uns procediments que es presenten molt complexos a l'hora de les proves pericials; ens estem referint als casos de violència de gènere. En aquests casos l'existència d'aquest tipus d'informes, entre ells els socials, es fa encara més necessari, si cap, per a valorar aspectes tals com el clima violent, la permanència de les víctimes en la relació d'abús, les mesures a adoptar, etc.

Per a poder peritar en aquests casos devem, com a professionals, tenir una formació especialitzada. Hem de conèixer el complex fenomen d'aquesta violència, les teories que expliquen les actuacions tant de la víctima com de l'agressor, els factors que interrelacionen en aquest delicte, els instruments específics amb els quals podem dur a terme la nostra investigació forense, les mesures que es poden adoptar, o els recursos d'atenció a les víctimes, entre altres aspectes. La falta d'aquesta formació específica i especialitzada dificultarà de manera important la nostra labor forense i la realització d'un bon informe pericial.II. OBJECTIUS DEL CURS

Analitzar de forma específica la violència gènere i els seus aspectes diferenciadors.
Acostar a l'alumnat el marc normatiu referencial de la violència de gènere.
Proporcionar a l'alumnat coneixements específics i especialitzats per a l'estudi forense dels casos de violència de gènere.
Dotar a l'alumnat de la metodologia, tècniques i instruments precisos per a la realització de peritatges socials en casos de violència de gènere.
Entrenar a l'alumnat perquè desenvolupen com a perits les habilitats necessàries per a una bona exposició i una millor defensa del seu dictamen pericial en la vista oral.


III. PROGRAMA

MÒDUL I :VIOLÈNCIA DE GÈNERE. ACOSTAMENT TEÒRIC

Tema 1. Violència de gènere.
1.1. A què diem violència de gènere?
1.2. Factors causals i de risc de la violència contra la dona.

Tema 2. Les cares visibles i invisibles de la violència contra la dona.

Tema 3. El procés de la violència en les relacions de parella.
3.1. Concepte.
3.2. Tipus de maltractaments.
3.2.1. Maltractaments físics.
3.2.2. Maltractaments psíquics.
3.2.3. Maltractaments sexuals.
3.2.4. Maltractaments econòmics.
3.3. Característiques.
3.4. Escalada i Cicle de la violència.
3.4.1. Escalada de la violència.
3.4.2. Cicle de la violència.
3.5. Teories explicatives.

Tema 4. Les víctimes de la violència de gènere.
4.1. Dones víctimes.
4.2. Menors víctimes.
4.3. Conseqüències de la violència en les víctimes.
4.3.1. Conseqüències en la salut física.
4.3.2. Conseqüències en la salut psíquica.
4.3.3. Conseqüència sobre els fills i filles.
4.3.4. Conseqüències socials.

Tema 5. Bandejant mites.

Tema 6. Victimització en casos de maltractaments. Victimització Primària i secundària.

Tema 7. Romandre en la relació. Per què no abandonen?

Tema 8. Homes agressors.
8.1. L'home violent.
8.2. Estratègies defensives.


Tema 9. Les xifres i costos de la violència contra la dona.


MÒDUL II :MARC LEGISLATIU I NORMATIU

Tema 1. Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes.
a. Introducció.
b. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.Tema 2. Llei orgànica de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
2.1. Introducció.
2.2. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
2.3. Drets de les dones víctimes de violència de gènere.
2.4. Mesures judicials de protecció i de seguretat de les víctimes.


Tema 3. Llei 27, 2003, de 31 de juliol, Reguladora de l'ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica.
3.1. Introducció.
3.2. Procediment.
3.3. Mesures que poden adoptar-se per a la protecció de les víctimes.
3.4. Model d'ordre de protecció.

Tema 4. Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

Tema 5. Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica.

Tema 6. Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima.


MÒDUL III :REGULACIÓ PENAL DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Tema 1. Regulació de la violència de gènere en el Codi Penal.
Tema 2. Les reformes introduïdes per la Llei orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Especial referència als articles 153, 171, 172 i 620 del Codi Penal.
Tema 3. Les noves reformes introduïdes per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de Març, de modificació del Codi Penal.

MÒDUL IV :ÒRGANS JUDICIALS QUE ACTUEN EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Introducció.

Tema 1. Òrgans judicials que actuen en casos de violència de gènere.
1.1. Jutjats de Violència sobre la Dona.
1.2. Jutjats d'Instrucció.
1.3. Jutjats de Primera Instància o de Família.
1.4. Jutjats penals i Seccions Especialitzades de l'Audiència Provincial.

MÒDUL V :RECURSOS D'ATENCIÓ A les VÍCTIMES.

RECURSOS ESPECIALITZATS
Introducció.
Tema 1. Recursos per a l'atenció a les víctimes.
Tema 2. Les Unitats de Valoració Forense Integral de la Violència de Gènere i els Punts de Trobada Familiar.


MÒDUL VI :EL DICTAMEN DE PERITS

Introducció.
Tema 1. Marc legislatiu.
Tema 2. Del dictamen de perits.
2.1. Designació de perits.
2.1.1. Designació judicial de perit.
2.1.2. Designació de perit per les parts.
2.2. Obligacions dels perits.
2.3. Emissió del dictamen.
2.4. Tatxa, Recusació i Abstenció dels perits.
2.5. Actuació dels perits en el judici o vista. La Ratificació.

Tema 3. La intervenció de perits en l'àmbit penal.

MÒDUL VII :PERITATGES SOCIALS EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Introducció.

Tema 1. Protocol d'avaluació.
Tema 2. El Dictamen Pericial Social. Especial referència als informes pericials en casos de violència de gènere.
Tema 3. Tècniques i Instruments per a la realització de peritatges socials. Especial referència a la seua aplicació en els casos de violència de gènere.
Tema 4. La prova pericial social en casos de violència de gènere.

4.1. Introducció
4.2. Valoració forense de la violència de gènere
4.3. Peritatges socials en casos de violència de gènere.
4.3.1. Mesures relatives als i les menors en casos de violència de gènere.
4.4. L'equip. La labor de l'o la professional del treball social.
4.5. La credibilitat del testimoniatge de la víctima.


MÒDUL VIII :CASOS PRÀCTICS

BIBLIOGRAFIA

ANNEXOS

METODOLOGIA

El curs consta de 180 hores, 165 hores online i 15 hores pràctiques presencials. Està compost d'un material didàctic dividit en vuit mòduls, set teòrics on es desenvolupa l'exposició de tot el temari i un pràctic; així mateix, aquest contingut es complementa amb un ampli material de consulta i/o ampliació i bibliografia especialitzada.

1. PART EN LÍNIA

1.1. A través DE PLATAFORMA

La part online té una duració de 16 setmanes, corresponent a una setmana per cada 10 hores de formació. Una vegada finalitzada aquesta, es procedirà a celebrar-se les sessions presencials.

L'alumnat haurà de realitzar cada setmana dues aportacions al fòrum, obligatòries, relatives al tema corresponent. Serà la tutora l'encarregada d'obrir el fil del debat, dinamitzar el mateix i realitzar el seguiment de l'alumnat en les seues aportacions.

Així mateix, cada alumna o alumne haurà de realitzar un qüestionari tipus test de cada mòdul. Aquests qüestionaris es podran repetir tantes vegades com siguen necessàries, no donant-se per vàlid el mateix fins que no s'aconseguisca un 100% de les respostes correctes.


2. CLASSES PRESENCIALS

En finalitzar la part teòrica tindran lloc les sessions presencials, de 15 hores de duració. En aquestes sessions treballarem les pautes, metodologia i procediments per a la realització dels informes pericials en casos de violència de gènere. Així mateix, es durà a terme un roll playing sobre una ratificació, amb l'objectiu d'entrenar a l'alumnat perquè desenvolupen com a perits les habilitats necessàries per a una bona exposició i una millor defensa del seu dictamen pericial en la vista oral.


DOCENT.

Josefa Moreno Román.

Directora del gabinet JMR Treball Social.

Diplomada en Treball Social i Experta en Criminologia per la Universitat de Granada, té una àmplia trajectòria professional no solament com a treballadora social, sinó també com a formadora d'altres professionals, impartint cursos per tota la geografia espanyola per mitjà dels Col·legis de Treball Social, Ajuntaments, Diputacions i altres ens públics i privats.


QUOTA D'INSCRIPCIÓ:


COL·LEGIAT/A EN ACTIU: 180€

OPCIÓ A I B--DESCOMPTE DEL 25%: 135€

NO COL·LEGIAT/A  :245€       


Nota:

Els col·legiats en altres col·legis de treball Social tindran els mateixos avantatges d'inscripció que els col·legiats a Alacant, per a això hauran de fer-ho constar en el formulari d'inscripció i adjuntar un certificat del seu col·legi on conste que es troben col·legiats/as i al corrent de pagament.

Una vegada abonada una matrícula, no es farà revisió de la mateixa en el cas que canviaren les circumstàncies laborals de l'alumne/a.


OPCIÓ A-

a.- Col·legiat/a o precolegiats en desocupació en el moment de la matrícula , que no perceben prestació per desocupació.

b.- Col·legiat/a o precolegiats en desocupació en el moment de la matrícula ,que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent

c.- Col·legiat/a o precolegiats en actiuen el moment de la matrícula, que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent.

OPCIÓ B-

A-Col·legiats/as o precolegiats en actiu en el moment de la matrícula, que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

b- Col·legiats/as o precolegiats en desocupació en el moment de la matrícula, que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent  i el salari mínim interprofessional vigent .

Beques:

El col·legi sortejarà entre els col·legiats/as en el Col·legi d'Alacant matriculats/as, que hagen abonat la matrícula abans de l'inici del curs una beca del 50% per a col·legiat/a en actiu i una beca del 100% per a un col·legiat/al fet que haja accedit a través de les opcions A o B.

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info