CURS " PROFESSIONALS DEL TREBALL SOCIAL I LA SEUA LABOR COM A PERITS"

04.07.2019

Inici del curs: 9/9/2019
Finalització del curs: 14/12/2019
Dates de les classes presencials: 13 i 14 de desembre ( divendres i dissabte).El divendres de 4 a 9 i el dissabte de 9 a 2 i de 4 a 9.en la seu actual del Col·legi, situat al carrer General Elizaicin, núm. 9 entl. Alacant.
Núm. hores lectives: 150h
Modalitat: semipresencial
Lloc: plataforma de formació virtual de la professora i seu del col·legi.

INSCRIPCIÓ:
Les places són limitades i es cobriran per rigorós ordre d'inscripció.

El termini de matrículació finalitza el 6 de septiembre a les 12h.


PUNXA  PER A MATRICULAR-TE


JUSTIFICACIÓ: 

En qualsevol procediment (civil, penal,…), el jutge o jutgessa necessitarà, en moltes ocasions, coneixements diferents als jurídics per a poder resoldre sobre els mateixos, necessitant per a això de l'auxili de professionals especialistes en una matèria, els denominats perits. Entre aquests professionals es troben els diplomats i diplomades en Treball Social. 
Ningú pot posar en dubte la valuosa aportació que els i les professionals del Treball Social poden fer a la Justícia a l'hora de donar resposta a les múltiples situacions problemes plantejades davant aquesta, en tant professionals experts i expertes en el coneixement de la realitat social i la seua posterior transformació i, que ningú com un o una treballadora social compta amb mitjans professionals i eines de treball idònies per a fer la lectura social del que ocorre en el context d'una persona que delinqueix, d'un o una menor que utilitza la violència com a resposta contra els seus iguals o contra la seua família, o d'una parella que trenca la seua relació de forma traumàtica, entre altres situacions problemes. Podem dir que l'èxit de molts problemes judicials depèn, en gran manera, de les contribucions, multiprofessionals, sent les apreciacions diagnòstiques de caràcter personal, familiar i social, així com les valoracions i propostes de solució que l'o la professional del Treball Social fa arribar a Jutges, Jutgesses i Fiscals, un material de gran valor per a l'encert en la solució dels referits problemes. 
La formació en un camp específic com és el de peritatge dins de l'àmbit jurídic requereix d'una àmplia, contínua i especialitzada formació per a poder respondre, de forma adequada, a les possibles demandes que com a perits, tant judicial com privat, ens puguen sorgir. Entenem que la complexitat de l'àmbit jurídic requereix que les treballadores i treballadors socials adquirisquen aquesta formació que els capacite adequadament per a aquesta labor. La labor pericial requereix d'una formació específica que ens ajude a realitzar-la amb tota la rigorositat i metodologia que la nostra disciplina requereix. Aquest curs, introductori al món del peritatge social, pretén ser una aportació per a això. Pretenem que els i les professionals del Treball Social que desitgen dedicar-se al món del peritatge social el facen des de l'especialització per a, poder donar així una resposta adequada a les realitats que cada dia es presenten en els diferents àmbits jurisdiccionals; respostes que han d'estar en relació i a l'altura dels temes que puguen ser objecte de les perícies. 

II. OBJECTIUS DEL CURS: 

• Donar a conèixer la relació de l'Administració de Justícia amb el Treball Social. 
• Presentar la comesa dels i les professionals del Treball Social en l'àmbit de la justícia. 
• Acostar a l'alumnat el marc normatiu referencial de la seua intervenció en el món judicial. 
• Dotar a l'alumnat de la metodologia, tècniques i instruments precisos per a la realització de peritatges socials. 

III. PROGRAMA DEL CURS 

MÒDUL I :TREBALL SOCIAL I ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 
1. Treball Social i Administració de Justícia. 
2. Administració de Justícia. Ordres Jurisdiccionals. Jutjats i Tribunals. Competències. 

MÒDUL II :MARC NORMATIU I LEGISLATIU 
1. Introducció. 
2. Codi Deontològic de Treball Social. 
3. Convenció sobre els Drets del Xiquet. 
4. Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial. 
5. Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil. 
6. Codi Civil. 
7. Llei orgànica, 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 
8. Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta. 
9. Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. 
10. Llei d'Enjudiciament Criminal. 
11. Llei 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors i el seu Reglament 
12. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere. 
13. Llei 27/2003, de 31 de juliol, Reguladora de l'ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica. 
14. Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima. 
15. Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del Tribunal del Jurat. 
16. Instrucció 5/2001, de 19 de desembre, sobre remissió anual als òrgans jurisdiccionals de llistes de professionals per a la seua designació judicial com a perits i el Protocol d'ella derivat. 
17. Llei protecció de dades de caràcter personal. 

MÒDUL III :CONCEPTES BÀSICS 
MÒDUL IV :DEL DICTAMEN DE PERITS 
1. Introducció. 
2. Del Dictamen de perits. 
3. Designació de perits. 

3.1. Designació judicial de perit. 
3.2. Designació de perit per les parts. 
4. Obligacions dels perits. 
5. Tatxa, Recusació i Abstenció dels perits. 
6. Emissió del dictamen. 
7. Actuació dels perits en el judici o vista. La Ratificació.

MÒDUL V :PROFESSIONALS DEL TREBALL SOCIAL COM A PERITS. 
ÀMBITS D'ACTUACIÓ 
1. Peritatges socials en Dret de Família. 
2. Peritatges socials en casos de violència de gènere. 
3. Peritatges socials en els Jutjats de Menors. 
4. Peritatges socials en accidents de trànsit, laborals i negligències mèdiques. 
5. Uns altres. Clínica Mèdic Forense, Jutjats d'Incapacitacions i Tuteles, etc. 

MÒDUL VI :EL DICTAMEN PERICIAL SOCIAL. METODOLOGIA. CONTINGUTS 
1. El Dictamen pericial social. 
2. Metodologia Tècniques, instruments: 
2.1. Tècniques i instruments: aplicació pràctica en l'àmbit judicial. 
2.2. Metodologia del dictamen pericial social. 
3. Contingut del dictamen pericial social. 

MÒDUL VII :FASES DEL PROCÉS PERICIAL. PROTOCOL D'AVALUACIÓ 
MÒDUL VIII :PROFESSIONALS DEL TREBALL SOCIAL EN L'EXERCICI LLIURE 
1. Introducció. 
2. La facturació com a perits. 
2.1. Els honoraris professionals. 
2.1.1. Perit judicial. 
2.1.2. Perit de part. 
2.2. El pressupost. 
2.3. L'emissió de factura. 

MÒDUL IX :CASOS PRÀCTICS 

IV. METODOLOGIA 

El curs consta de 150 hores, 135 hores en línia i 15 hores pràctiques presencials. Està compost d'un material didàctic dividit en nou mòduls, vuit teòrics on es desenvolupa l'exposició de tot el temari i un pràctic; així mateix, aquest contingut es complementa amb bibliografia especialitzada i annexos. 

1. PART EN LÍNIA 

1.1. A través DE PLATAFORMA 

La part online té una duració de 13 setmanes, corresponent a una setmana per cada 10 hores de formació. Una vegada finalitzada aquesta, es procedirà a celebrar-se les sessions presencials. 
L'alumnat haurà de realitzar cada setmana dues aportacions al fòrum, obligatòries, relatives al tema corresponent. Serà la tutora l'encarregada d'obrir el fil del debat, dinamitzar el mateix i realitzar el seguiment de l'alumnat en les seues aportacions. 
Així mateix, cada alumna o alumne haurà de realitzar un qüestionari tipus test de cada mòdul. Aquests qüestionaris es podran repetir tantes vegades com siguen necessàries, no donant-se per vàlid el mateix fins que no s'aconseguisca un 100% de les respostes correctes. 

2. CLASSES PRESENCIALS 

En finalitzar la part teòrica tindran lloc les sessions presencials, de 15 hores de duració. En aquestes sessions treballarem les pautes, metodologia i procediments per a la realització dels informes pericials. Així mateix, es durà a terme un **roll **playing sobre una ratificació, amb l'objectiu d'entrenar a l'alumnat perquè desenvolupen com a perits les habilitats necessàries per a una bona exposició i una millor defensa del seu dictamen pericial en la vista oral.

DOCENT.
Josefa Moreno Román.
Directora del gabinet JMR Treball Social.
Diplomada en Treball Social i Experta en Criminologia per la Universitat de Granada, té una àmplia trajectòria professional no solament com a treballadora social, sinó també com a formadora d'altres professionals, impartint cursos per tota la geografia espanyola per mitjà dels Col·legis de Treball Social, Ajuntaments, Diputacions i altres ens públics i privats.

QUOTA D'INSCRIPCIÓ:


COL·LEGIAT/A EN ACTIU 150€
OPCIÓ A I B--DESCOMPTE DEL 25%: 112€
NO COL·LEGIAT/A 215€. 

OPCIÓ A-
a.- Col·legiat/a o precolegiats en desocupació en el moment de la matrícula, que no perceben prestació per desocupació.
b.- Col·legiat/a o precolegiats en desocupació en el moment de la matrícula, que perceben una prestació per desocupació igual o menor que el subsidi per desocupació vigent
c.- Col·legiat/a o precolegiats en actiu en el moment de la matrícula, que perceben un salari igual o menor que el subsidi per desocupació vigent.

OPCIÓ B-
A-Col·legiats/as o precolegiats en actiu en el moment de la matrícula, que perceben un salari entre la quantia del subsidi per desocupació vigent i el salari mínim interprofessional vigent a cada moment.
b- Col·legiats/as o precolegiats en desocupació en el moment de la matrícula, que perceben una prestació per desocupació entre la quantia del subsidi per desocupació vigent i el salari mínim interprofessional vigent .

Beques:
El col·legi sortejarà entre els col·legiats/as en el Col·legi d'Alacant matriculats/as, que hagen abonat la matrícula abans de l'inici del curs una beca del 50% per a col·legiat/a en actiu i una beca del 100% per a un col·legiat/al fet que haja accedit a través de les opcions A o B.

 

Nota:

Els col·legiats en altres col·legis de treball Social tindran els mateixos avantatges d'inscripció que els col·legiats a Alacant, per a això hauran de fer-ho constar en el formulari d'inscripció i adjuntar un certificat del seu col·legi on conste que es troben col·legiats/as i al corrent de pagament.

Una vegada abonada una matrícula, no es farà revisió de la mateixa en el cas que canviaren les circumstàncies laborals de l'alumne/a.

Els alumnes/as una vegada finalitzat el curs podran optar a inscriure's en el torn de perits del col·legi sempre que complisquen a altre d'amb els següents requisits:

Pertinença i incorporació al Col·legi: estar donats d'alta en aquest Col·legi i al corrent de les seues obligacions econòmiques inherents a la condició de col·legiat/a.
Residència en el territori de la província d'Alacant.
Antiguitat en l'acompliment efectiu de la professió almenys de tres anys.
Acreditació, segons el parer del Col·legi Oficial, d'una formació específica en peritatge judicial.(títols de postgrau, cursos de formació o equivalents d'una duració igual o superior a 20 hores lectives de peritatge judicial).
No estar incurs en incompatibilitat legal o deontològica; no trobar-se complint sanció col·legial, ni cap altra que comporte inhabilitació per a l'exercici professional.

 

 

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info