OBERTURA DEL TERMINI PER A SOL·LICITAR LA INSCRIPCIÓ EN EL TORN DE PERITS DEL COL·LEGI OFICIAL 2021

11.11.2020

La Llei d'Enjudiciament Civil, estableix que seran els Col·legis Professionals els encarregats, cada any, d'actualitzar  el registre de l'aplicació  BOPERIT de la Generalitat Valenciana, que permet als Col·legis de Professionals mantenir la informació dels seus perits col·legiats i  generar la bossa de perits de cada partit judicial vigent per a l'any en curs, resultat del sorteig que determinarà la lletra de l'ordre de trucada dels perits.


Al seu torn **BOPERIT permet la gestió de sol·licituds de perits per part dels organismes judicials. Les assignacions es realitzaran en l'ordre de la bossa, atesos els criteris especificats en la sol·licitud.

És per això, que es comunica a totes les persones col·legiades disposades a actuar com a perits  que el termini per a inscriure's en el torn del Col·legi, tant en el llistat de peritatges privats (sol·licitats per particular al Col·legi) com en el de  aplicació **BOPERIT de la Generalitat (assistència jurídica gratuïta) comprèn del dia  5 al 25 de novembre de 2020, tots dos inclusivament.


IMPORTANT

Amb la finalitat de tenir totes les dades dels perits actualitzats tant les persones que s'inscriuen per primera vegada com les que han estat inscrites en anys anteriors hauran de manar sol·licitud amb tota la documentació requerida. Totes aquelles persones que havent-hi estats inscrites en anys anteriors, no renoven la seua inscripció en el torn seran donades de baixa.


REQUISITS:

Els/as treballadors/as socials titulats que sol·liciten voluntàriament adscriure's al Torn de Perits Judicials hauran de reunir els següents requisits:

Pertinença i incorporació al Col·legi: estar donats d'alta en aquest Col·legi i al corrent de les seues obligacions econòmiques inherents a la condició de col·legiat/a.
Residència en el territori de la província d'Alacant.
Antiguitat en l'acompliment efectiu de la professió almenys de tres anys.
Acreditació, segons el parer del Col·legi Oficial, d'una formació específica en peritatge judicial de no menys de 100h.
No estar incurs en incompatibilitat professional, legal o deontològica; no trobar-se complint sanció col·legial, ni cap altra que comporte inhabilitació per a l'exercici professional.
Adjuntar Curriculum vitae i la documentació acreditativa corresponent.
Comptar amb l'assegurança de responsabilitat civil al dia.


La Junta de Govern podrà rebutjar a els/as col·legiats/as que no complisquen els requisits establits, sent-li notificat per escrit.Així mateix, podrà sol·licitar documentació complementària per a contrastar les dades aportades per la persona interessada.DOCUMENTACIÓ A APORTAR (a través de formulari):

Sol·licitud d'incorporació al torn de perits a través de formulari.
Curriculum vitae.
Fotocòpia de títols de postgrau, cursos de formació o equivalents d'una duració igual o superior a 100 hores lectives de peritatge judicial.


 

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info