Declaració de la Renda 2019

13.04.2020

En ser obligatòria la col·legiació per a exercir la professió, les quotes són deduïbles.

NO ES PODRAN APLICAR DEDUCCIONS ALS QUI NO VAN EXERCIR LA PROFESSIÓ DURANT 2019.

En el cas que Hisenda faça una revisió d'una Declaració concreta, demanarà que es justifique aquest fet.

L'import de 2019 ascendirà a la quantitat que cada col·legiat/a, en funció de la seua situació i moment de col·legiació,hi haja abonat al Col·legi.

El percentatge de deducció en la Declaració de la Renda serà establit segons cada cas particular. Per a més informació hauràs de posar-te en contacte amb l'Agència Tributària.

També es pot incloure les quotes d'alta col·legial si es va produir en 2019, però no es poden incloure les despeses de les activitats voluntàries en les quals haguera participat, com a activitats formatives o qualsevol altra despesa.

No és necessari sol·licitar el certificat de quotes , ja que com a justificant del pagament de la quota col·legial bastarà el rebut bancari que reflecteix aquest pagament. 

Si l'administració requerira al col·legiat/a aquest certificat, aquest/a podrà sol·licitar-ho, a través del formulari establit per a aquesta fi en la intranet del col·legi.Col·legiació obligatòria per a l'exercici de Treball Social:

La col·legiació obligatòria de la nostra professió s'empara en el següent marc jurídic estatal i autonòmic:

Àmbit Estatal:

La Llei 2/1974, de 13 de Febrer, de Col·legis Professionals assenyala en el seu article 2 que és requisit indispensable per a l'exercici de les professions, trobar-se incorporat al Col·legi Professional corresponent quan així ho establisca una llei estatal.

- En el cas dels Col·legis Oficials de Treball Social aquesta Llei Estatal és la Llei 10/1982, de 13 d'abril, de creació dels Col·legis Oficials d'Assistents Socials.

- La pròpia Llei 10/1982, de 13 d'abril, de creació dels Col·legis Oficials d'Assistents Socials en el seu article 3 estableix que “...sent obligatòria per a l'exercici de la professió la incorporació al Col·legi corresponent”.

- El Reial decret 174/2001 que aprova els Estatuts Generals dels Col·legis, en  l'article 2 preveu que: “Els Col·legis Oficials de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials integraren en els seus respectius àmbits territorials als quals posseïsquen la titulació de Diplomats en Treball Social i/o Assistents Socials, sent obligatòria la incorporació al Col·legi corresponent per a l'exercici de la professió”. 


Àmbit Autonòmic:

La Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

En l'article 12. Drets i deures, apartat 2, diu: “L'exercici de les professions col·legiades requerirà la incorporació al col·legi corresponent en els termes que disposa l'article 3, apartat 2, de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i, si escau, la comunicació establida en l'article 3, apartat 3, d'aquesta llei”.

Recentment s'ha aprovat la Llei 4/2019, de 22 de febrer, de la Generalitat, de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

En el seu article 21. Infraccions i sancions disciplinàries, apartat 3, diu: “Es considerarà infracció molt greu l'exercici d'una professió col·legiada per a aquelles persones que no complisquen l'obligació de col·legiació quan la normativa que la regula l'exigisca o quan realitzen actuacions professionals mentre s'executa una sanció de suspensió en l'exercici de la professió, i quan vulneren una resolució administrativa o judicial ferma d'inhabilitació professional, de declaració d'incompatibilitat administrativa o professional o de conflicte d'interessos, o una disposició legal en què s'establisca la prohibició d'exercici.  La mateixa valoració es farà per als professionals, empreses i ens que contracten professionals en aquests supòsits”.

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info