Convocatòria d'Eleccions al Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

28.03.2019

Les eleccions es celebraran segons el que es preveu en els Estatuts vigents del Col·legi, aprovats mitjançant Reial decret 67/2014d de 9 de maig del Consell, publicats en el DOGV núm. 7404, de data 17 de novembre de 2014, conformement al calendari electoral adjunt.

http://www.cotsalacant.es/uploads/site/files/publicacion%20DOCV%20Estatuts.pdf 

Despres d'aquest anunci donarà inici la convocatòria d'eleccions i la presentació de candidatures seguint aquest itinerari (DOGV núm. 7404, de data 17 de novembre de 2014. Estatuts Col·legi de Treball Social d'Alacant. TITULE IV, CAPÍTOL 3r Secció 5. ª Procediment per a l'elecció dels membres/as  de la junta de govern)

 Inici del termini per a la presentació de candidatures a Presidència i restants membres de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball social d'Alacant. 25 dies naturals per a presentar candidatures. Des de 29/3/19 fins al 22/4//19.  (Estatuts CTSA.  Article 51. Candidatures).
   

Les condicions d'elegibilitat quant a composició de la junta i requisits de la mateixa se cenyiran a l'exposat en el TITULE IV,  Capítol III, Article 47. Condicions d'elegibilitat. Estatuts Col·legi de Treball Social d'Alacant
 

 Acabat aquest termini, en els cinc dies següents, la Junta Electoral Supervisora, farà pública la llista de candidatures, obrint-se un termini de cinc dies per a formular reclamacions contra aquesta. Aquestes reclamacions hauran de resoldre's per la Junta Electoral dins dels tres dies següents a l'expiració del citat termini.
 

Els/as col·legiats/as que ho desitgen podran agrupar-se constituint candidatura completa, integrada per tants candidats/as com càrrecs hagen de ser triats, devent el/la col·legiat/al fet que l'encapçale fer la comunicació oportuna al/la President/a del Col·legi, seguint el procediment establit en l'apartat anterior.
 

 En cas que es presente una sola candidatura, no hi haurà necessitat de continuar el procés electoral i aquesta serà designada com a nova Junta de Govern i prendrà possessió en la forma establida en els Estatuts.
 

   En cas d'absència de candidatures es tornarà a convocar un segon procés electoral.
 

 Tal com s'indica en la SECCIÓ PRIMERA: PROCEDIMENT ELECTORAL. Article 49. Dels estatuts del COTSA. La Junta Electoral Supervisora, regularà i controlarà el desenvolupament del procés electoral del Col·legi, intervenint en tota la seua tramitació a partir del moment en què es faça pública la convocatòria i fins a l'elecció de la nova Junta de Govern.
 

-  La Junta de Govern va aprovar en data 20 de Març de 2019, els components de la  Junta Electoral Supervisora que tenint  els mateixos requisits que tindran els electors, està composta per dos col·legiats/as, que són el de major i menor antiguitat de col·legiació, i dos suplents amb els mateixos requisits; actuant com a President/a el/la de major antiguitat i com a Secretari/a el/la de menor.

 -          Queda composta, per tant, la junta electoral supervisora pels següents membres:


         Presidenta: Mª Isabel Hernández Brau núm. col 02/12

        Suplent: Mª Jose Estela Esteban núm. col 02/23

        Secretària: Cristina Dols Poveda núm. col 02/1991

        Suplent: Paula Gisbert Tecles núm. col 02/1990

 

-            A partir del 7 de maig, data en la qual es proclamarà la llista definitiva de candidatures i s'emetrà més informació sobre el procés de votació, no obstant això us recordem que la signatura del vot per correu haurà de coincidir amb la del document nacional d'identitat i que no s'admetran aquelles que no coincidisquen.

 En el present correu, s'adjunten estatuts, certificat composició de junta electoral supervisora i calendari d'eleccions.

 
Per a qualsevol qüestió relativa a aquest procés, el Col·legi de Treball Social d'Alacant i la Junta Electoral Supervisora estarà a la disposició dels Col·legis i dels candidats.

Junta de Govern

 

 Calendari d´eleccions

 

Logo de Sempre Teua - la teua llengua
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Logo de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant

Aquesta web utilitza cookies…+info